Home

Chat

Business

News

Sports

Games

FreeEmail

Guest Book

Creole Dictionary Please Wait... 

 

 

 
Haitian Section Creole Dictionary Voodoo Section  Haitian Culture Facts about Haiti Hotels in Haiti Haiti News
Haitian Music Creole Sentences Photo Gallery Creole Proverbs Creole Grammar  Photo Of Haiti Haitian Biz

A


a - about, at, in, to 

a - will (sign of future tense)

a lèz - at ease 

a jenou - kneeling 

a la fen, alè ki le, finalman - finally 

a pye - on foot 

a pye - walking adj

a nouvo - afresh 

a la fen, alè ki le, finalman - finally 

abandone, kite - abandon 

abandone - forsake 

abdike - abdicate 

abese, diminye - abase 

abese, avili - debase 

abèy - bee 

abi - abuse (n)

abiko - apricot 

abil - crafty 

abil - crafty adj

abilite, aptitud - ability 

abitan - peasant 

abite, rete - live 

abite - live in 

abitid - habit 

abitwe - accustom 

abitwe - used to, to get 

abitye - cope 

abiye - clothe 

abiye - dress v 

abiyman, rad - garment 

abize - abuse (v)

abjèk, degoutan - abject 

ablije - obligate 

aboli - abolish 

abondan, jenere -bouquet 

abonde - abound 

abondone - give up 

abòne, souskri - subscribe v 

abreje - abbreviate 

abreje - abridge 

abriko - amber 

absans - absence 

absid - absurd 

absòbe - absorb 

absoud - absolve 

abstrenn - abstain 

abyè - dressed 

acèti - warn 

acha, komisyon - purchase n 

achemine - route v 

acheval, manyak - captious 

achte - buy 

achte - purchase v.

achte - shop v 

adapte - adapt 

adekwa, sifizan - adequate 

aden flè, patè - garden 

adikte - addict 

adilt, granmoun - adult n 

adistans, lwen - remote adj

adisyone, ajoute, ogmante - add 

adjektif - adjective 

admèt, aksepte - admit 

administrasyon - administration 

administratif - administrative 

admiratè, fanatik - admirer 

admire - admire 

adokte - adopt 

adoktif - adopted 

adolescan - adolscent n 

adopte, adokte - adopt 

adoptif, adoktif - adopted 

adore - adore 

adrès - address 

adwat - right (direction) adv

adwat - right, to the 

aere - ventilated 

aeropò - air port 

afab, emab - bland 

afab - affable 

afè - barain 

afè, negòs, biznis - business 

afè, kesyon, lyezon - affair 

afekte, touche, trouble - affect 

afere - busy 

afiche, plake - affix 

afime, deklare - affirm 

Afrik - Africa 

afron - affront n 

afronte - affront v 

afwa - faith 

afwonte - face 

afwonte - face v 

afyèv - fever 

agase - enrage 

agoch - left, to the 

agraf - clasp n 

agreyab - agreeable 

Aiysyen - Haitian 

ajamè, la pou toutan - forever 

ajan, lajan - silver 

aje - old 

aji - act 

ajil, lèst - agile 

ajil - clay 

ajil - deft 

ajil - nimble 

ajou - up-to-date 

ajoune, sispann - adjourn 

ajoute, ogmante - add 

ajoute - append 

ak, epi, e - and 

ak, avèk - with 

ak1o, konvansyon - couvenant n 

akademik - academic 

akajou - mahogany 

akeri - gain (v)

akimile, rasanble - accumulate 

akite - acquit 

akize - indict 

aklè - evident 

aklè - evident adj

aklè - obvious 

akò, (v) akòde - accord 

akòde - accord (v)

akomode, loje - accommodate 

akonpanye - accompany 

akonpli - accomplish 

akonpli - achieve 

akonpli - execute 

akonpli - fulfill 

akonpli - live together, to (as lovers) 

akoste, bòde - accost 

akote, pre - near 

akote, sou kote - aside 

akote - beside 

akouple - inbreed 

akouple - mate v 

akòz - because 

aks - axe 

aks - axis 

aksè, apròch, fason - approach n 

aksè, (v) aksede, rantre - access 

aksede, rantre - access (v)

aksede, rantre - accede 

aksepte - accept 

aksepte - admit 

aksidan - accident 

aksidantèl, dezenvòlt - casual 

akstrèm - extreme 

aksyon - deed 

aksyonen - actuate 

aktè - act 

aktè - act n 

aktif - active 

aktivite - activity 

al dòmi - bed, to go to 

ala - as for 

alame, fè pè - scare 

alantou, otou, anviron, anviwon - around 

alatant - expect 

ale pou vini - vice versa adv

alè ki le, finalman - finally 

ale-retou - there and back 

ale - go 

aleche, fè lasisiy - lure 

aleka, separe, detache - apart 

alèkile, kounye-a - presently 

alemye - relief n 

alèn, souf - breath 

alès - east, in the 

aletranje - abroad 

alèz - allies 

alfabè - alphabet 

alfini - hawk 

alimante - power v 

alimèt, match - match n 

aliyen, klase - range v 

alizyon, sipoziyon - allusion 

aljèb - algebra 

alman - German 

alò, sitèlman, otan - so 

alò, atò - then 

altere - alter 

altèt, tètfèmal - headache 

alwès - west, in the 

alyaj - compound 

alyaj - compound n 

alye - ally 

amalgame - merge 

aman - casing 

amann - fine n 

amatè - amateur 

ame, branche - cock v 

ame - arm v 

ame - army 

amelyorasyon - improvement 

amelyore - improve 

amenajman - amenity 

amensi - reduce 

Amerik Latin - Latin America 

ameriken - American 

amizan - fun adj

amize - amuse 

amize - entertain 

amizman, plezi - fun n 

amòti, mouri - deaden 

amou - love 

an - in 

an règ - in order 

an alè - let's go 

an fas - across from 

an menm tan - time, at the same 

an jeneral - in general 

an Frans - in France 

analfabèt - illiterate 

anana - pineapple 

anba, bounda - bottom 

anba-a - down there 

anba - below 

anba - beneath 

anba - down adv

anba - under 

anbachal - illicit 

anbake - board v.

anbale - bale v.

anbarase - perplex 

anbasad - embassy 

anbasadè - ambassador 

anbatè - underground 

anbativant, lestomak - stomach 

anbete, traka, nwi - bother 

anbete - annoy 

anbete - tease 

anbouye - ravel v 

anbrase, kwoke - embrace 

anchaje - assign 

anchante, antouzyas - rapt 

andedan, a, an - in 

andedan - inside 

andedan - within 

andeyò - external 

andikap - handicap 

andikape, enfim - disable 

andirans - endurance 

andòmi, anestezi - anesthetize 

andòmi - sedate 

andòmi - sleep (to put to ..) 

andouteyaj - jam 

andwa - place n 

ane, lane - year 

anestezi - anesthetize 

anestezi - anesthesia 

anfavè - behalf 

anfaz - emphasis 

anfen, a la fen, alè ki le, finalman - finally 

anfle - swell 

anfòm, fen - fine adj

angaje, foure - engage 

angajman - involvement 

angl, aspè - angle

angle - English 

anile - cancel 

animal , zannimo, bèt, animo - animal 

animatè, mètkay - host 

anime - brisk 

animo - animal 

anivèsè - anniversary 

anivèsè - birthday 

anizan - pleasant 

anka, ka galon, ka - quart 

ankadreman - frame 

ankal - adj. 

ankiloze, dòmi - numb 

ankli - include v 

ankli - including 

anko, toujou - yet 

ankò, anouvo - anew 

ankò, a nouvo - afresh 

ankò - again 

ankonbre - crowd v 

ankonbre - overcome 

ankouraje, aplodi - cheer v 

ankouraje, rekòmande - urge 

ankouraje - encourage 

anksyete - anxiety 

anlè, soutèt - atop 

anlè, soutèt - above 

anlè, anro, soutèt - up 

anlè - over 

anlè - surface 

anlè - upstairs 

anlve - abduct 

anmè - bitter 

anmèdan - pay

anmède, anbete, traka, nwi - bother 

anmède, anbete - annoy 

anmède - peeve v 

ann, annou - let's 

ann - a bunch 

annavans - early 

annik - just (in time)

annik - just 

annik - only 

anniye, anmède, anbete - annoy 

anniye - bore v.

annò - golden 

annou - let's 

anonse - announce 

anouvo - anew 

anpakte, anbale - pack v 

anpeche, revoke - impeach 

anpeche - deter 

anpeche - prevent 

anpenpan - fancy adj

anpil, trè, bien - very (much), 

anpil, plizye - many adj

anpil, plis - most 

anpil - (a) lot 

anpil - bunch adj

anpil - much 

anpil - plenty 

anplas - place, in 

anplis - moreover 

anplwaye - employ v 

anplwaye - employee 

anpoche - pocket v 

anpremye - primary 

anpren, (v) prete - loan 

anpresman - haste 

anprèsman - zeal

anprizone - jail, to put in 

anprizone - imprison 

anprizonnman - imprisonment 

anpwazonnen - poison v 

anreta (adv) ta - late 

anreta - overdue 

anrichi - enrich 

anro, soutèt - up 

anro, anlè - over 

anrole, rekrite - enroll 

anrole - draft v 

ansanm - along 

ansanm - together 

ansante - healthy 

ansè - cancer 

ansèk - circular 

ansekirite - secure adj

ansent, gròs - pregnant 

ansent, gwòs - expecting 

anseye - teach 

ansèyman - assignment 

ansi, vle - desire v 

ansibreka - uneven 

ansòsele - bewitch 

ansyen - former 

ant, nan mitan, omilye - between 

antèman - burial 

antere - bury 

antèt, lejand - caption 

antete - determined 

antouraj - environment 

antouraj - surrounding 

antoure - encircle 

antoure - surround 

antouzyas - rapt 

antravè - athwart 

antre, pòt - entrance 

antre - come in 

antre - enter 

antre - penetrate 

antren - zest

antrepriz - enterprise 

antrepriz - venture 

antropoloji - anthropology 

antye, tout - entire 

antye, tout - whole 

anvan - before 

anvayi - flood v 

anverite, tou - quite 

anvi - crave 

anvi - birthmark 

anvi - envy n 

anvi - feel like, to 

anvi - want 

anviron, anviwon - around 

anviwènman, antouraj - environment 

anviwon - around 

anvlòp, aman - casing 

anvlòp - envelope n 

anvye - envious 

anyèl, chak ane, lan - annual 

anyen - nothing 

aotvwa, byen fò - aloud 

ap rive; an rout - be on one's way 

apa, separe - separate adj

apante - pace v 

apèn - mere adv

apendis - appendix 

apik - high 

apiye - lean 

aplikasyon - application 

aplodi, bat bravo - clap v 

aplodi - cheer v 

aprann - learn 

apre, dèyè - after 

aprè demen - the day after tomorrow 

aprèmidi - afternoon 

apresye - appreciate 

apreyande, arete - apprehend 

apròch, fason - approach n 

apròch, fason - approach 

aproche - approach v 

aproksimatif - approximate adj

aproksime - approximate v 

apropo, a - about 

aprouve - approve 

aprovizyone - cater 

aptitud - ability 

aptopriye - apt 

apwen - ripe 

apwofondi - careful 

apye - afoot 

ar, la - art 

aran - herring 

arestasyon - arrest 

arete - apprehend 

arete - apprehend 

arete - arrest v 

arete - book v.

arete - detain 

arid, steril - barren 

arid - infertile 

arogan - arrogant 

arondi - round 

aroze - baste 

artifisyèl - artificial 

aryenafè - idle 

asanble - assembly 

asasen - killer 

asayi, atake - assail 

ase, gran, laj , sifizan - ample 

ase, anpil - plenty 

ase, anverite, tou - quite 

ase, kont - enough adv

ase - enough adj

asezonman - relish n 

asfalt - asphalt 

asfalt - pavement 

asid - acid 

asire, gen konfyans - confident 

asire - assure 

asire - sure 

asistans, (v) ede - help 

asistans - assistance 

asosyasyon - association 

asosye - associate v 

aspè - angle

aspè - aspect 

asteris* - asterick 

aswè, sware, swa - evening 

aswè - tonight 

asye - steel 

asyeje - besiege 

asyèt, plat - dish 

at pou fri - batter 

atach - brace 

atach - brace v.

atak, peryòd, kriz - bow

atak, razya - raid n 

atake - assail 

atake - attack 

atansyon - attention n 

atantif, apwofondi - careful 

atenn, rive - attain 

atenn, rive, jwenn - reach v 

atèri - land 

atèri - land v.

ateste, wè - witness v 

ateste - attest 

atifisyèl - boat 

atik - article 

atire - allure 

atire - attract 

atistik - artistic 

atitid - mood 

atitud - attidude 

atmosfè, atitid - mood 

atmosfè - atmosphere 

atò - then 

atomik - atomic 

atoufè - desperate 

atrab - grasp 

atravè - across 

atròs - atrocious 

atroupman - riot 

av - will v 

ava, va - will v 

ava - avaricious 

avadra - vagabond n 

avalide - avouch 

avalwa - advance n 

avalwa - advance 

avan, anvan - before 

avanjou - dawn 

avans, avalwa - advance n 

avanse, bay avalwa - advance v 

avanse, monte grad - promote 

avanse - forward 

avantij - advantage 

avèg, je pete - blind n.

avèg - blind adj

avegle (pete) je - dazzle 

avèk - with 

avèti - admonish 

avètisman - warning 

avi, notis - notice 

avid, grangou - avid 

avili - debase 

avni, lavni - future 

avnu - avenue 

avoka - esquire 

avril - April 

avrip, brid sou kou, bripbrip - abrupt 

avwan - oat 

avyon - (air)plane 

awoze - irrigate 

ayè - tailor 

Ayiti, Peyi Dayiti - Haiti 

Azi di Disès - Souteast Asia 

Azi de Lès - East Asia 

azil - haven 

azil - asylum 

Bba blag - tell a joke 

ba manti - tell a lie 

ba - low 

ba - stocking 

bab panyòl - moss 

bab - beard

babako - feast n 

babako - feast 

babay - good bye 

babote - abble 

bachote - cram v 

bachote - cram 

badnen - play (with someone) v 

bag - ring 

bagaj - bagage 

bagay - object

bagay - thing 

bal, pake -chaff n 

bal - bale n.

bal - bullet 

balans - balance 

balans - sale 

balanse, aksyonen - actuate  

balanse, dodinen - rock v 

balanse - swing v 

balansin - swing n 

bale - broom n.

bale - broom v.

bale - sweep 

balèn - whale 

balon - ball 

bambòch, babako - feast n 

ban, bankèt - bench 

ban - give 

banal - ordinary 

banboche - enjoy oneself 

banbouche - to feast 

band - band 

bande - band v.

bande - tie v 

bani - banish 

bank - bank 

bankè - banquet 

bankèt - bench 

bankoulou - sly fellow 

bann - flock 

bannan - plantain 

banyè - banner 

banyen - bathe 

bar, kafe - bar 

baraj - dam n 

bare, trape, kenbe - catch 

bare, bouche - obstruct 

bare, trape, kenbe - catch v 

bare - block off one's way 

bare - capture 

bare - capture v 

bare - corner 

bare - corner v 

bare - stuck 

barikad - barricade 

baro, parapè - rail 

baryè, lantouray - fence 

basen - basin 

basen - pond 

baskètbòl - basketball

baskile - flip 

bat, kale - beat v.

bat, venk - defeat v 

bat bravo - clap v 

bata - bastard 

batay, gouman - quarrel 

batay, lit, boule - struggle n 

batay - battle 

batay - fight n

batay - fight 

batèm - baptism 

bati, konstwi - build 

bato, atifisyèl - boat 

bato - ship 

baton - baton 

baton - stick 

batri - battery 

bay, ban - give 

bay manje - feed v 

bay kouraj - embolden 

bay koutba - deceive 

bay avalwa - advance v 

bay legen - cede 

bay, fè jwenn - procure 

bay gabèl - dare v 

bay koutba - deceive 

bay tò - fault 

bay manje - feed 

bay (fè) manti - fib v 

bay avalwa - advance 

bay ladesant - lodge (v)

bay legen - cede 

bay - deal v 

bay - deal 

bay - yield 

bayay, kichoy - something 

baye - yawn 

baylegen - surrender v 

baz - base 

baze - base v.

bè - bay 

bè - butter n.

beapen - kindling 

bebe - baby 

bèbè - mute 

bèf, vach - cow 

bèf - ox 

bege - stammer 

begle - bellow 

beke - peck v 

bekonn - back

bèl - beautiful 

bèl - cute 

bèl - handsome 

bèl - pretty 

bèlantre - welcome n 

bèlte - charm 

benediksyon - blessing 

benefis, montan - proceeds 

benefis, gen, (v) akeri - gain 

benefis - benefit 

benefisye (de) - benefit (from) v.

benefisye - enjoy 

benefisye - enjoy 

benfisyèl - beneficial 

beny - bath 

bere - butter v.

berè - cap 

berejenn - eggplant 

bese - decline 

bèso - cradle 

bèso - crib 

bèt (sovaj)* - beast

bèt, komik - silly 

bèt, animo - animal 

bèt, ridikil - ridicule v 

bèt kay - pet n 

bèt, animo - animal 

bèt - daft 

bèt - daft 

betay - cattle 

bètrav - beet 

bezwen - need 

bi - aim n 

bibliyotèk - library 

bibon - bottle, baby 

bidjè - budget 

bien - very (much) 

bijou - jewel 

bijou - jewelry 

bil - gall 

bileng - bilingual 

bilten vòt - ballot 

binyin - shower v.

bis, otobis - bus 

bisiklèt - bicycle 

bisiklèt - cycle (bicycle) 

biskit - biscuit 

bistro - pub 

bisuit - bread 

bit tè - clod 

bivèt, bankè - banquet 

biwo, kabinè - office 

Biwo Imigrasyon - Bureau of Immigration 

biwo - desk 

biye - ticket 

biyoloji - biology 

biznis - business 

blabla - blab 

blag - joke 

blame, joure - blame v.

blan - blank 

blan - white 

blanchi - bleach v.

blayi - knock some one down 

blayi - lay 

blayi - lie down 

ble - azure 

ble - blue 

ble - wheat 

blese - wound v 

blesi - wound n 

blije - obliged 

bliye - forget 

blòf - bluff n.

blofe - bluff v.

blòk - chump v 

bloke, konjeste, bouche - congest v 

bloke - block off 

bloke - lock (v)

bò lari - lane 

bò lari - lane 

bò, kote - side n 

bò, rebò - brim 

bò - by (location) 

bo - kiss 

bobin - reel n 

bobine - reel v 

bòde - accost 

bòdi, lizyè - hedge 

bòdi, lizyè - border 

bòdmè - shore 

bòdu - trim v 

bofis - son-in-law 

bòl - bowl 

bon mache - cheap 

bon gou - delicious 

bon, janti - nice 

bòn, restavèk - maid 

bon - good 

bòn - servant 

bon - well adj

bonbe - bulge v. 

bonbon - candy 

bondan - profuse 

Bondye - dye God

bonè, annavans - early 

bònfwa - earnest

bonjou - hello 

bonm - pan n 

bòs, fòmann - foreman 

bòs - leader 

bosu - hunchback 

bòt - boot 

bouch - mouth 

bouche - butcher 

bouche - congest v 

bouche - enclose 

bouche - obstruct 

bouche - plug v 

bouchon lyèj - cork n 

bouchon - lid 

boude - pout v.

bouie - move

bouje - budge 

bouje - move

boujon - bud 

bouk, vilaj - village 

boul - ball 

boul - lie 

boulè flè, odè -bout

boule - burn down 

boule - burn v 

boule - burn n 

boule - scorch 

boule - struggle n 

bounda - ass 

bounda - bough, branch

boure - saturate 

bourik, dèyè, bounda - ass 

bourik - donkey 

bous - purse n 

bous - wallet 

boustabak - raven 

bout bwa - log 

bout pou bout - little by little 

bout - edge 

bout - edge 

bout - end 

bout - end 

boutèy - bottle 

boutik, magazen - store n 

boutik - shop n 

bouton - button 

bouton - pimple 

bouya - fog 

bouyi - boil 

bouyon - broth 

bouyon - stew 

bra - arm n 

brak - acrid 

brak - tart 

branch - branch 

branche - cock 

branche - cock v 

branlan - loose 

brase, kraze - mash v 

brav - brave 

bravo - bravo 

braye, fè djòlè - bawl 

brèf, kout - concise 

brèf - brief adj

bretèl, atach - brace v.

bri, chuichui - rumor 

bri - noise 

brid sou kou, bripbrip - abrupt 

brik - brick 

bripbrip - abrupt 

brital, sovaj - brute adj

brital - rough 

briyan - bright 

briye - exceed (in)

briye - glitter 

briye - shine v.

briz - breeze 

brize, separe - break 

brize, separe - break v.

brizorye - very poor 

brizurye, razè - broke 

brode, trikote - knit 

brode, bwode - embroider 

bròs - brush n 

brose - brush v 

bwa chapant - timber 

bwa - lumber 

bwa - wood 

bwapen - pine 

bwason - beverage 

bwat - box n.

bwat - cafe 

bwat - case 

bwatchèn - oak 

bwè - drink v 

bweson - drink n 

bwi, bri - noise 

bwòdè, koupe - sharp 

bwòdè - cocky 

bwode - embroider 

bwote, chaje - haul 

bwote - move out

bwote - move something

bwote - transport v 

byè - ale 

byè - beer 

byen panse - profound 

byen fò - aloud 

byen ke - as well as 

byen tonbe, fè prosè - suit v 

byen lwen - far away 

byen fò - aloud 

byen, bon - well adj

byen mezire - accurate 

byen - property 

byen - wealth 

byenfezans - beneficence 

byenke - although 

byennere - blissful 

byennèt - welfare 

byenvini - welcome v 

Ccaffer - pay

chabon - charcoal 

chabon - coal 

chache - look for 

chadèk - grapefruit 

chagren - regret n 

chagren - chagrin n 

chagren - loss 

chagren - sorrow 

chaj, chaje - load 

chaj - charge n 

chaje - charge v 

chaje - haul 

chaje - load 

chak ane, lan - annual 

chak fwa - every time 

chak ane, lan - annual 

chak - each 

chak - every 

Chal - Charles 

chalè - heat 

chalè - warmth 

chalimo - straw 

cham, bèlte - charm 

cham - appeal (legal) n 

cham - appeal 

chame, ansòsele - bewitch 

chamo - camel 

chandèl - candle 

chandelye - chandelier 

chanje, altere - alter 

chanje, pase - switch v 

chanje - change v 

chanje - shift v 

chanm - bedroom 

chanm - chamber 

chanm - room 

chanpiyon, djondjon - mushroom 

chanpou - shampoo 

chanpyon - champion 

chans - chance 

chans - luck 

chante, refren - chant n 

chante - song 

chape, pati - escape 

chape - survive 

chapit - chapter 

chaplèt - bead n 

chapo - hat 

charite, zèv - charity 

charony - reek n 

charyo, kabwèt - carriage 

chase, vide - flush c

chase - chase v 

chase - evict 

chase - hunt (v)

chasè - hunter 

chat - cat 

chato - castle n 

chatye, joure - castigate v 

chè - expensive 

chè - flesh 

chè - meat 

chè - precious 

chèche - explore 

chèche - fetch 

chèche - look for 

chèche - search v 

chèche - seek 

chèf - chief 

chèfseksyon - sheriff 

chèk - check n 

chèk - warrant 

chekè - checker 

chèlbè - vain 

chemen, rout - road 

chemen kout - short cut 

chemen - path 

chemen - way 

chemine - chimney 

chemiz manch-long - shirt long-sleeved 

chemiz - shirt 

chen - dog 

chenn - chain n 

chenn - collar 

cheri - darling 

chèsè - nun 

cheval - horse 

cheve, pwal - hair 

chèz - chair 

chif, nimewo - number 

chiklèt, (v) gonmen - gum 

chimi - chemistry 

Chinwa - Chinese 

chire, rache - nack 

chirijyen - surgeon 

chita - sit 

cho - hot 

chode - scald 

chodyè - cauldron 

chofè, kondiktè - driver 

chòk, kou - bump n.

chòk - blow 

chòk - blow n.

chok - shock n 

choke - shock v 

chokola - chocolate 

chosèt - sock 

chòt, nout kanson - short n 

chou - cabbage 

chòvsourit - bat 

chuichui - rumor 

chuichui - whisper v 

chwa, preferans - choice 

chwal, cheval - horse 

chwazi, eli - elect 

chwazi - choose 

chwazi - select 

còronp, visle - corrupt 

Dd laprèmidi - in the afternoon 

d - of (used very sparingly) 

dakò - agree 

damou - love (each other)v.

damou - love, be in v 

dan - fang 

dan - tooth 

danje - danger 

danje - peril 

danre, legim - produce n 

danre - goods 

dans - dance n 

danse - dance v 

dapiyan, vyole - ravish v 

daprè - according to 

dat - date 

dayè - besides 

dayiva - diver 

de ryen - you're welcome 

de - some (pl article) 

de - two 

debake, atèri - land v.

debarase - clear v 

debarase - rid 

debat, diskite - debate 

debat - deliberate v 

debòch - debauch 

debòde, desann - overflow 

debouse - disburse 

debouya - diligent 

debouya - nifty 

debouye, abitye - cope 

debouye - manage 

dechikte - jag 

dechire - tear v 

dechoke - depose 

deden - disdain 

defakto - de facto 

defann, pini - forbid 

defann - prohibit 

defans - defense 

defayans, erè, (v) perime - lapse 

defè - undo 

definitif - definite 

deflektè - baffle n.

defo fabrik - defect 

defo - default 

defo - fault n 

defo - fault 

defòme - distort 

defwa - twice 

defye, bay gabèl - dare v 

defye, pini - defy 

degaje; kenbe - get along 

degize - to disguise 

degou - disgust 

degoutan, dezagreyab, malpwòp - nasty

degoutan - abject 

degoutan - lousy 

degoute - drip 

degre, grad, diplòm - degree 

degre - ritual 

deja, anko, toujou - yet 

deja - already 

dejne - breakfast 

dekadans - wane n 

deklare koupab - convict v 

deklare, soutni, kenbe - contend v 

deklare - affirm 

deklare - declare 

deklare - state v 

dekond - tear open 

dekonpoze - decay v 

dekonpoze - decay 

dekont - count n 

dekore - adorn 

dekouraje, entimide - daunt v 

dekouraje - discourage 

dekouvri, disène - discern 

dekouvri - discover 

dekrè - decree 

dekri, demontre - depict 

dekri - describe 

delala, fou - delirious 

delege - delegate 

delibere - free v.

delibere - liberate 

delika - delicate 

delivre - deliver 

delivre - give birth 

delivre - rescue 

delye - dilute 

demach - walk 

demand - request 

demanjezon, gratèl, (v) grate - itch 

demann - demand n 

demanti - belie 

demantle - raze v 

demen - tomorrow 

demi, (n) mwatye - half 

demode - obsolete 

demode - outdated 

demokrasi - democracy 

demokratik - democratic 

demoli - demolish 

demon - devil

demontre - depict 

demoralize - abash 

dènye - last 

depann sou, gen konfyans - rely v 

depann - depend 

depans, (s) frè - expense 

depanse - spend v 

depase, eksede, (in) briye - exceed 

depatman - county 

depatman - department 

depèch - telegram 

depi - ago adv

deplase -move something

deplase - mouman

deplase - move 

deplimen, rache, keyi - pluck 

depo - deposit n 

depo - depot 

deposede - disown 

depòte - deport 

depoze, sere, foure, etenn - put 

depoze - deposit v 

depwen - colon 

deranje, moleste - molest 

deranje, trouble - upset 

deranje - disable v 

deranje - district 

deranje - intrude 

derape - get started 

derape - weigh anchor 

derechany - spare 

deroute - baffle v.

desanm - December 

desann sou roulib - coast v 

desann, poze pye - camp v 

desann - descend 

desann - down v 

desann - get out (of vehicle) 

desann - go down 

desann - lose weight 

 desann - lower v 

desann - overflow 

desann - stay (.. at) 

desantralize - decentralize 

desè - dessert 

desen anime - cartoon 

desen anime - cartoon 

desen - design n 

desepsyon - deception 

desevwa, bay koutba - deceive 

desevwa - disappoint 

deside - decide 

desine - design v 

desizyon, jijman - verdict 

desizyon - decision 

destine - destiny 

destine - fate 

destine - fate 

dèt - debt 

detache - apart 

detale - dash v 

detann - relax 

detaye - detail 

detekte - detect 

deteste, rayi - abhor 

deteste, rayi - detest 

detonasyon - bang 

detou - detour 

detounen - avert 

detounen - deprave 

detounen - hijack 

detounen - ward 

devalize - ransack 

devan - forward adj

devan - front 

devanjou, avanjou - dawn 

devann - ahead 

devaste, ravaje - ravage v 

devaste - devastate 

develope - develop 

developman - development 

devide - spill 

devine - guess 

devinèt, problèm - puzzle 

devinèt - riddle n 

devwa - homework 

devwale, gaye - reveal 

devwe - devout 

devyasyon - bypass n.

dèyè, bounda - buttocks 

dèyè - after 

dèyè - behind 

dèyè - rear n 

deyò, eksteryè - exterior 

deyò - illegitimate 

deyò - out 

deyò - outside 

deyò - without 

dezabiye, moumou - bathrobe 

dezagreyab, malpwòp - nasty

dezagreyab - diagreeable 

dezakò - discord 

dezaprouve - disapprove 

dezas - disaster 

dezavantaj - drawback 

dezè - desert 

dezenvòlt - casual 

dezespere - despair 

dezespere - lose hope 

dezinyen - appoint 

deziyen, anchaje - assign 

dezobeyi - violate 

dezòd - disorder 

dezòd - mess 

dezonè, wont - disgrace 

dezonè - shame n 

dezoryante - bewilder 

dezyèm men - used 

dezyèm - second (number)

dezyèmman - secondly 

di, rèd, san pitye - callous 

di - say 

di - tell 

diab - devil 

dife - fire n 

diferan - different 

difikilte - difficulty 

difisil - difficult 

difisil - hard (difficult)

digizmann - disguise 

dijere - digest v 

dikisyon - brawl n.

diksyonè - dictionary 

dimanch - Sunday 

dimansyon - size n 

diminye - abase 

diminye - allay 

diminye - decrease 

dine, manje midi - lunch 

dine - dinner 

diplòm - degree 

diplome - graduate 

dire - last v.

dirèk - direct adj

direksyon nò, non nò - north 

direksyon - direction 

direksyon - range n 

direkte - chairman 

direktè - director 

diri - rice 

dirije, debouye - manage 

dirije, kòmande - lead 

dirije, kòmande - rule v 

dirije - direct v 

dirije - head (v)

dis - ten 

disène - discern 

disiplin - discipline 

diskalifye - disqualify 

diskite, mentni - argue 

diskite - debate 

diskite - discuss 

diskredite - discredit v.

diskresyon - discretion 

dispansè - dispensary 

disparèt - disappear v 

disparèt - fade v 

disparèt - vanish 

disponib - available 

dispoze - do, be about to 

disrè - discrete 

distan, endiferan - austere 

distans - distance 

disten , klè - distinct 

distenge - distinguish 

distrè - distract 

distribye, bay - deal v 

distribye - distribute 

diton - proverb 

divage, tanpete - rave v 

diven - wine 

divès - diverse 

divès - various 

divize - divide 

divòs - divorce 

diyite - dignity 

diznèf - nineteen 

dizuit - eighteen 

dj senesòf - safe 

dj pase - ago 

dj krizokal, djanni - fake 

djal - girl 

djanni - fake 

djin - gin 

djip - jeep 

djipsi - Gypsy 

djòb, travay - job 

djòb - employ n 

djògin - jogging 

djòl, machwè - snout 

djòlè - liar 

djondjon - mushroom 

dlo, larivyè - river 

dlo - water 

do - back 

dodin - armchair 

dodinen - rock v 

dokazyon, dezyèm men - used 

dokiman - document 

dokiman - file 

dokiman - file n 

dola - dollar 

dòlote - coddle v 

dòlote - pamper v 

domaj - damage n 

domaje - damage v 

domèn - field (career), domain 

dòmi - numb 

dòmi - sleep 

dominasyon - domination 

domine - dominate 

domine - prevail 

Dominikani - Dominican Republic 

don - gift 

done, eleman - data 

donk - therefore 

donnen, bay - yield 

donnen, fètil - fertile 

donte - tame 

dosye, (v) note - og 

dosye, dokiman - file n 

dosye - brief n 

dosye - record n 

dòtwa - dormitory 

dou, jovyal - mellow 

doub - double adj

doub - pair adj

double - double 

douch - shower n 

doulè akouman - labor pain 

doulè, lapenn - pain 

doulè, mal - ache 

dous, sikre - sweet 

dous - mild 

dous - sleek 

dousman - gently 

dousman - slow 

dousman - slowly 

dout - doubt n 

doute - doubt v 

douz - twelve 

dra, lenn - linen 

dra - sheet 

drapo - flag 

drese, monte - erect v 

drese, kanpe - raise v 

drese - rear v 

dril - drill n 

dròg - drug 

droge, adikte - addict 

dròl, etranj - strange 

dròl, enpe - odd 

droum - drum 

du tou - at all 

dwa moun - human rights 

dwa, taks - duty 

dwa (ladwann), frè (depans) - fee 

dwa - law 

dwa - rights (legal) 

dwat, vètikal - erect adj

dwat - straight 

dwat - right (side) adj

dwe, fò - must v 

dwe - owe 

dwe - ought to 

dwèt - finger n 
Eè demann - inquire 

e - and 

ebèje, bay ladesant - lodge (v)

eblouyi, avegle (pete) je - dazzle 

ebre - Hebrew 

echanj - exchange 

echanj - exchange n 

echantiyon - sample n 

echap - scarf 

echap - sling n 

echèk - chess 

èd, sipò - aid n 

èd ,asistans, (v) ede - help 

ede, segonde - assist 

ede - help (v)

edikasyon fizik - physical education 

edikasyon - education 

edike - educate 

edite - edit 

editè - editor 

efarouche, terifye - appall 

efase - delete 

efase - efface 

efò, jefò, fòs - effort 

efreyan - hideous 

efreye, alame, fè pè - scare 

efreye - afraid 

èg, malfini - eagle 

egal, jis - even adj

egal - equal adj

egale - equal v 

èganik - organic 

egare, enbesil - dummy 

egare, gaga, mele - confused adj

egare - dumb adj

egare - dumb 

egou - drain 

egoyis - selfish 

egu - acute 

egui - needle 

egzajere - exaggerate 

egzak, byen mezire - accurate 

egzak - exact 

egzak - precise 

egzale - exhale 

egzamen konpetans - competency test 

egzamen - quiz 

egzamen - test n 

egzamine - examine 

egzamine - view v 

egzan - exempt 

egzanp - example 

egzanp - pattern n 

egzanplè - exemplary 

egzekite, fè travay - perform 

egzekite, akonpli - execute 

egzèsis - exercise n 

egzistans, kretyen, etan - being 

egziste - exist 

eke - snap at, to 

ekip - crew 

ekip - team 

ekipe - equip 

ekipman - equipment 

ekitab - fair adj

ekitab - fair 

ekla, briye - glitter 

ekla - glare 

eklate, pete - explode 

eklate, pete - erupt 

eklate, pete - burst 

eklatman - eruption 

eklatman - explosion 

eklè - lightning 

eklere - bright 

eklere - bright adj

eklèsi, klarifye - clarify v 

eko - echo 

ekonomi - economy 

ekore - decorate 

ekòs, po - bark 

ekran - screen 

ekri - correspond 

ekri - write 

ekriven - author 

ekse - vex 

eksede, (in) briye - exceed 

eksepsyon - exception 

eksepsyonèl - exceptional 

eksepte, sòf - except 

eksepte - barring 

eksetera - etc. 

eksite - abet 

eksite - arouse 

ekslisit, klè - explicit 

ekspè - expert 

eksperyans - experience n 

eksperyanse - experience v.

eksplikasyon - explanation 

eksplike - account 

eksplike - account (v)

eksplike - explain 

eksplore, chèche - explore 

eksplòtasyon - exploitation 

eksploze, eklate, pete - explode 

eksplozyon, eklatman - explosion 

ekspòtasyon - export n 

ekspòte - export v 

ekspoze - expose 

ekspozisyon - exposition 

eksprime - express 

eksteryè - exterior 

ekstraòdinè - extraordinary 

ekstrè, esans - extract n 

ekstrè - digest n 

ekzòbitan - outrageous 

elabore - elaborate v 

elaji, etann - expande 

elatriye - and so on 

elefan - elephant 

eleksyon - election 

eleksyon - poll n 

elektoral - electoral 

elektwochimi - electro-chemistry 

eleman - data 

elemantè - elementary 

elèv - pupil 

elèv - student 

eli - elect 

elijib - eligible 

elimine - eliminate 

elòj - praise n 

elve, drese - rear v 

elve, apik - high 

elve, apik - high 

elve - breed 

elve - breed v 

emab - amiable

emab - bland 

èmanan - constant adj

èmanan - constant 

emèsye - thank 

emèt, fè sikile - emit 

emèt, voye - broadcast v.

emisyon - broadcast n 

emosyon - emotion 

en ben - well then 

èn, rayisman, (v) rayi - hate 

en - one 

enbe, arete - detain 

enbesil, bèt, komik - silly 

enbesil, gaga, egare - dumb adj

enbesil - dummy 

enbesil - fool n 

enbesil - imbecile 

endeks - index 

endepandan - independent 

endepandans - independence 

endiferan , lwen - aloof 

endiferan - austere 

endijan - pauper 

endike, montre - indicate 

endipansab - indispensible 

endirèkteman - indirectly 

endistriyalizasyon - industrialization 

endividi - individual 

endividi - individual (n)

endividyèlman - individually 

endiyasyon - indignation 

enèji - energy 

enève, rèd - tense adj

enève, agase - enrage 

enevòl - benevolent 

enfekte - infect 

enfim - cripple n 

enfim - disable 

enfimyè, mis - nurse 

enfliyans - influence 

enfòm - inform v.

enfomasyon, vansèyman - information 

enigm, magouy - enigma 

enkapab - unable 

enklinasyon - inclination 

enkonsyan - oblivious 

enkwayab - incredible 

enkyetid, anksyete - anxiety 

enn - wool 

enòm, menmen, papa - enormous 

enpas - deadlock 

enpasyan - impatient 

enpav - loafer 

enpe, kèk - some 

enpe - little 

enpe - odd 

enperyalis - imperialist 

enplije - implicate 

enplore - plead 

enplwaye - hire 

enposib - impossible 

enpòt kijan - somehow 

enpòtan, konsekan - important 

enpòtan, gran - famous 

enpòtans - importance 

enpresyon - impression 

enpresyone - impress 

enpridan - rash adj

enprime - print v 

ensèk - bug 

ensèk - bug n.

ensektisid - insecticide 

ensilt, (v) joure - insult 

ensipòtab - unbearable 

ensiste - insist 

ensiswatil - amen 

ensite, eksite - abet 

ensite - incite 

enskri - record v 

enskri - register v.

enskripsyon elektè - voter registration 

enskripsyon - registration 

ensolan - insolent 

enstale - install v.

enstale - move into (pronoun) 

enstantane, (n) moman - instant 

enstige - entice v 

Enstiti Franse - French Institue 

enstiti - institute 

enstitisyon - institution 

enstriksyon, lenstriksyon - instruction 

enstriman - device 

entansyon - intention 

entansyon - purpose 

entèdi - ban v.

entèdiksyon - ban n.

entèfere - interfere 

entelijan, briyan - bright 

entelijan - clever 

entelijan - intelligent 

entelijan - smart 

entènasyonal - international 

enterese - eager 

enterese - interest 

entimide - daunt v 

entrepriz - firm n 

entrèronp, koupe - interrupt 

entrige - fascinate 

entwodiksyon - introduction 

envante - invent 

envite - guest 

envite - invite 

envizib - invisible 

envoke - invoke 

epè - dense 

epè - fat 

epè - thick 

epi, e - and 

epi - since 

epoutan - however 

er kondisyone - air conditioning 

eran - vagabond adj

erè, fòt - error 

erè, (v) perime - lapse 

ere - happy 

erè - mistake 

erente - frazzle 

eritaj - inheritance 

eritye - inherit 

esans - extract 

esans - extract n 

esè, tantataif - attempt n 

eseye - try v 

eskalye - stair 

eskize - apologize 

esklavaj - slavery 

eskli, retire - exclude 

eskolè - scholastic 

eskòte - escort v 

eslogan - slogan 

espas - space 

espere - hope (v)

esperyanse - go through 

espesaylman - especially 

espesifik - specific 

espesyal, patikilye - particular 

espesyal - especial 

espesyal - special 

esplwate - exploit 

espontaneman - spontaneously 

esprè - deliberate adj

esprè - on purpose 

espresyon - utterance 

espri, lwa, - god 

espri - mind 

espyon - spy 

espyonaj - espionage 

estanda - standard 

estansyon - extention 

estati - status 

estatistik - statistic 

estim - esteem 

estime, valye - estimate v 

estime - appraise 

estipid - stupid 

estope, rete - stop 

estraòdinè - uncommon 

estrateji - strategy 

estrilti - structure 

estropye - cripple v 

eta - state n 

èt - made 

etabli, tabli, (liquid) poze, - settle v 

etabli - establish 

etache - detach 

etaj - floor 

etaj - story (floor) 

etajè - rack 

etajè - shelf 

etalaj - array 

etale - display v 

etan - being 

etanda - stand n 

etann, ouvri - extend 

etann, blayi - lay 

etann - expande 

etap - stage 

etay - detail 

ete, lete - summer 

etèmine, antete - determined 

etènel - eternal 

etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf - quench 

etenn - off 

etenn - put 

etènye - sneeze v 

etidye - study 

ètograf - spelling 

etonan - amazing 

etone, siprann - astonish 

etone - wonder v 

etranj - foreign 

etranj - strange 

etranj - unknown 

etranje - alien n 

etranje - foreigner 

etwal, zetwal - star 

etwat, jennen, jis - narrow 

etwi, kraze - destroy 

evade, sove, mawon - evade 

evalue, estime - appraise 

evalyasyon - estimate n 

evalyasyon - evaluation 

evalye - evaluate 

evalye - grade 

evedan, aklè - obvious 

evenman - event 

eveye - alert 

eveye - alert adj

evidan, aklè - evident adj

evite, anpeche - prevent 

evite, detounen - avert 

evite - avoid 

evolisyon - evolution 

Ewèp de Lès - Eastern Europe 

Ewèp Oksidantal - Western Europe 

Ewopeyen - European 

ezespere, atoufè - desperate 

ezitan, pridan - chary v 

ezite - hesitate 

Ffab - fable 

fabrike - do

fabrike - make 

fabrike - make v 

fabrike - manufacture v 

fache, deranje, trouble - upset 

fache, boude - pout v.

fache, fou - mad 

fache - angry 

fache - mean 

fache - mean adj 

fakilte - faculty 

faktè - postman 

falèz - cliff 

familyarize, abitwe - accustom 

familye - colloquial 

famin, grangou - famine 

famin - dearth 

fanatik - admirer 

fanatik - admirer 

fanatik - bigot 

fanatik - fond 

fanm, fi, madanm, (pl. medanm) - woman 

fanm - female n 

fanm - wife 

fanmi - family 

fanmi - parent 

fanmi - relative 

fann - cleave 

fant - cavity 

fant - crack n 

fant - crack 

fant - gap 

fantom, zonbi - ghost 

farin - flour 

farinen - drizzle v 

farinen - misty rain 

fase - erase 

fasil - easy 

fasil - facile 

fasilite - simplify 

fasilman - easily 

fasine, entrige - fascinate 

fason, jan - manner 

fason - approach n 

fason - approach 

fatig - fatigue 

fatig - weariness 

fatigan - tedious 

fatige - tire v 

fatige - tired 

fatra - trash n 

fatra, dezòd - mess 

fatra - refuse n 

fatra - rubbish 

favè - favor n 

favorab - auspicious 

favorize - condone 

fayit - doom 

faz - phase 

fè djòlè - bawl 

fè prosè - suit v 

fè lasisiy - lure 

fè konesans - meet 

fè jwenn - procure 

fè lajan - earn 

fè pitit - procreate 

fè atansyon - heed 

fè lasisiy - entice 

fè tèt - get a haircut 

fè pati - belong 

fè travay - perform 

fè sikile - emit 

fè egzèsis - drill v 

fè kous - race v 

fè konesans - acquaint 

fè laviwonn - orbit v 

fè kado - give away 

fè fache - anger v 

fè, fabrike - do 

fè jouda - peep v 

fè ront - humiliate 

fè konfyans - trust v 

fè jwenn - procure 

fè djòlè - bawl 

fè lajan - earn 

fè pè - scare 

fè, fabrike - make v 

fè apèl, cham - appeal (legal) n 

fè sikile - emit 

fè santinèl - watch, to keep 

fè konpliman - congratulate 

fè youn vire - take a walk 

fè lasisiy - lure 

fè konesans - meet 

fè djòlè - brag 

fè bab, raze - shave 

fè egzèsis, fose - exert 

fè sote, pantan - astound 

fè lekti - read 

fè sonje - remind 

fè lajan - earn 

fè konesans - meet v 

fè djòlè - brag 

fè - iron 

fèb - bleak 

fèb - feeble 

fèb - weak 

fèjefou, fèsiyo - wink 

fèm , solid - solid 

femèl chen - bitch 

femèl - female adj

fèmen - close v 

fèmen, bouche - enclose 

fèmen - shut v 

fen, file, pike - keen 

fen, sauit - sequel 

fen, bout - end 

fen - fine 

fen - fine adj

fen - thin 

fenèt - window 

fennen - fade adj

fennen - wither 

fente, pran pòz - feign 

fènwa - obscure 

feodal - feudal 

feròs, terib - fierce 

feròs - ferocious 

fèsiyo - wink 

fèt, anivèsè - anniversary 

fèt - party 

fèt - to be born 

fete - celebrate 

fètil - fertile 

fevriye - February 

fèy - leaf, page 

ffyèl, bil - gall 

fi, madanm, (pl. medanm) - woman 

figi, po figi, jou - cheek 

figi - face n 

figire, imajine - picture v 

fiks - fixed 

fiks - steady 

fikse, gade fiks - stare 

fikse, kontanple - gaze 

fiksyon - fiction 

fil elektrik, kab - wire 

fil arenyen - cobweb 

fil - thread n 

fil - yarn 

filange - mince 

filareye - web 

file, pike - keen 

file, pwenti, bwòdè, koupe - sharp 

filozòf - philosopher 

filozofi - philosophy 

filozofik - philosophical 

fimen - smoke v 

fimye - dung 

fimye - muck 

final - final 

finalman - finally 

finansyè - financial 

fineray - funeral 

fini - finish 

firye - furious 

fis - son 

fisèl, kòd - string 

fizi - rifle 

fizik - physical 

fizyoloji moun - human phisiology 

flanbo - bongfire 

flanke deyò - chuck 

flanm - blaze 

flanm - flame 

flannen - loaf (v)

flannen - rove 

flannen - wander 

flè mayi - cornflower 

flè, solèy - sunflower 

flè - bloom 

flè - flower n 

flèch, javlo - dart n 

flèch - arrow 

flechi, tresayi - flinch v 

fleri - flower v 

flèv, dlo, larivyè - river 

flote - drift 

flote - float 

flote - wave v 

fo, pa vre, manti - false 

fò, entelijan - smart 

fò - brilliant 

fo - have to 

fò - loud 

fò - must 

fò - must v 

fò - prominent 

fò - strong 

fobou - suburb 

fòje - wrought 

fòm - form n 

fòmann - foreman 

fòme - form v 

fòme - machine v 

fon, byen panse - profound 

fon, anba, bounda bough - bottom 

fon - deep 

fondamental - fundamental 

fondasyon, baz - base 

fondman legal - foundation 

fonksyone - function v.

fonksyone - function 

fonn, amalgame - merge 

fonn - melt 

fonse, nwa - dark 

forè, rakbwa - forest 

fòs - force n 

fòs, kouraj, pwisans - strength 

fòs - effort 

fose - exert 

fòse - force v 

fòse - strain v 

fòt, defo - fault n 

fòt - error 

fotèy, dodin - armchair 

fòtin, byen - wealth 

fòtin - fortune 

foto, pòtre - photograph 

foto, pòtre - picture n 

fotokopye - xerox 

fou - crazy 

fou - delirious 

fou - insane 

fou - mad 

fou - oven 

fouchèt - fork n 

foujè - fern 

foul - crowd n 

foumi - ant 

founen - bake 

founen, pake - batch 

founi, aprovizyone - cater 

founi - supply v 

foure, etenn - put 

foure, etenn - put 

foure - engage 

foure - hide 

foure - hide v.

foure - insert 

fourni - provide 

fouye - delve 

fouye - dig 

frabrik, izin - manufacture n 

frajil, poud - brittle 

frajil - fragile 

fraka - crash n 

frakti - fracture n 

fran - candid 

fran - frank 

Frans - France 

franse - French 

frape, pouse - bump v.

frape ak pye - kick (v)

frape - bang v.

frape - hit v 

frape - knock 

frape - rap v 

frape - strike v 

fraz - phrase 

fraz - sentence 

fre, frèch - fresh 

frè (depans) - fee 

frè - brother 

frè - expense (s)

frèch - fresh 

fredi - cold n 

fren - breaks (of car) 

frennen, kontrenn - constrain v 

frèt - cold adj

frèt - cool 

freyè, laperèz - fright 

fri - fry 

frijidè - refrigerator 

friksyonen, irite - chafe v 

fristrasyon - frustration 

fròd - fraud 

fromaj - cheese 

frontyè, bòdi, lizyè - border 

frote, friksyonen, irite - chafe v 

frote, masaje - rub v 

frote - scrub v 

fuit - leak 

fwa - liver 

fwa - time (number of ..)

fwi - fruit 

fwote, kòche - abrade 

fyè - proud 

fyète - pride 
Ggad, jandam, (v) gade, siveye - guard 

gade vit - peek v 

gade, konsidere - regard v 

gade, siveye - guard (v)

gade (anfas), afwonte - face v 

gade fiks - stare 

gade, siveye, veye - watch v 

gade - raise (cattle)

gade - behold 

gade - glance 

gade - loop (v) 

gade - pay attention 

gadmanje - pantry 

gaga, egare - dumb adj

gaga, mele - confused adj

gaga, mele - confused 

gaga, egare - dumb 

gagè - cockpit 

gaj - pledge n 

galata - loft 

galèt - rock 

galon - gallon 

galope - gallop 

galope - rush (to do) 

gaòt, meli melo - fuss 

garaj - garage 

garanti - pledge v 

garanti - warrant v 

gason, ti gason - boy 

gason - bellhop 

gason - waiter 

gaspiyaj - waste n 

gaspiye - waste v 

gate - spoil v 

gate - spoiled 

gato - cake 

gayan - winner 

gaye, provni, plede - arise 

gaye - reveal 

gaye - dissipate 

gaye - muss (hair) 

gaye - scatter 

gaye - spread v 

gaz - fuel 

gaz - gas 

gazon - lawn 

geji, (v) tcheke - gauge 

gen konfyans - rely v 

gen, (v) akeri - gain 

gen groje - be greedy 

gen konfyans - confident 

gen vètij - dizzy 

gen lentansyon - intend 

gen anpil, abonde - abound 

gen konfyans - confident 

gen kouraj, fò - strong 

gen, (v) akeri - gain 

gen pitye - clement 

gen mwayen - afford 

gen konesans - conscious adj

gen - there is, are

genlè, parèt, sanble - appear 

genlè menm - similar 

genyen, posede, fè lajan - earn 

genyen, gen - there is, are

genyen - have 

genyen - own 

genyen - vanquish 

genyen - win v 

gèp - hornet 

gèp - wasp 

gildiv, toujou - still 

glas - frost 

glas - ice 

glas - mirror 

glase, konjile - freeze 

glise - creep 

glise - creep v 

glise - glide 

glise - slide v 

glise - slip v 

glòb - globe 

glorifye - praise v 

gòch, maladwa - clumsy adj

gòch - awkward 

gòch - left 

gode - cup 

gòj - throat 

gòje, (v) vale - gulp 

gòlf, bè - bay 

gonmen - gum (v)

goonm, chiklèt, (v) gonmen - gum 

gou, asezonman - relish n 

gou - flavor 

gou - preference 

gou - savor 

gou - taste n 

goud - gourde (money)

gouman - glutton 

gouman - greedy 

gouman - quarrel 

goumen, batay - fight n

goumen - brawl 

gout - drop n 

goute - snack n 

goute - taste v 

gouvène - govern 

gouvènman - government 

gouvènmantal - governmental 

gra, epè - fat 

gra - plump 

grad, diplòm - degree 

grad (v) evalye, nivle - grade 

grad - rank n 

gradye - graduate v.

grafouyen - scratch v 

graje, fwote, kòche - abrade 

graje - grate 

gran, gwo - great 

gran, laj , sifizan - ample 

gran-papa - grandmother 

gran - famous 

grandi - grow 

grangou, famin - dearth 

grangou, mouri grangou - starve 

grangou - avid 

grangou - famine 

granmoun - adult n 

granmoun - elder 

granmoun - mature 

grann - grandmother 

granpe - climb 

grap, pakèt - bunch 

grap - cluster 

gras a dye - thank god 

grate, rafle - scrape v 

grate - itch (v)

gratèl, (v) grate - itch 

gratis - free 

gratis - free.(of charge)

grav (n) tonm - grave 

grave - engrave 

grenn pa grenn, (n) oun, endividi - individual grenn - testicle 

grenn, plan - seed 

grenn - berry 

grenn - grain 

grenn - nut 

grenn - pill 

grenn - single 

grenn - unit 

grès kochon, la - lard 

grès, (ve) grese - grease 

grese - grease (ve)

gri - gray 

grie - grilled 

grif - claw n 

grif - paw 

grip - flu 

griye - parch v 

griyen - giggle 

gro kay - mansion 

gro moso - lump 

gro kay - mansion 

gro; gran - big 

gro - huge 

gronde, ranmi, gwonde - roar v 

gròs - pregnant 

grosè, dimansyon - size n 

grosoulye, grosye - rude 

grosye - crude adj

grosye - crude 

grosye - rude 

gròt - cave 

Gwantanamo - Guantanamo 

gwo - great 

gwonde, mare min - frown v 

gwonde - growl v 

gwonde - roar v 

gwòs - expecting 

gwoupe - group (v)

Hhanache - to harness 

hanpyon - champ 

hat - kitten 

hèz - seat 

hòv - bald 

Iibanizasyon - urbanization 

idantifye - identify 

idantite - identification 

ide - discharge 

ide - idea 

idonk - whence 

idyo, bèt - daft 

idyo - blockhead 

idyo - idiot 

il, zile - island 

ile - flirt 

ile - whet 

ilejitim, deyò - illegitimate 

imaj - image 

imajinasyon - imaginatiom 

imajine - fancy v 

imajine - imagine 

imajine - picture v 

imanite, limanite - mankind 

imans - immense 

imedyat - immediate 

imedyatman - immediately 

imen - human 

imid, mouye - humid 

imid, mouye - moist 

imigran - immigrant 

imigrasyon - immigration v.

imitasyon - imitation 

imite - imitate 

imoral - immoral 

imòtèl - immortal 

inegal, ansibreka - uneven 

ini, mare - unite 

inifye - unify 

inisyal, premye - initial 

inite, grenn - unit 

inite - unity 

initil - useless 

inivèsite - university 

inondasyon, lavalas - flood n 

inosan - innocent 

inoubliyab - unforgettable 

inyon, maryaj, sendika - union 

 iresponsabilite - irresponsibility 

irige, awoze - irrigate 

irite, anmède - peeve v 

irite - chafe 

irite - chafe v 

irite - irritate 

is, jiska, jiskaske - until 

isit, men - here 

isit-la-menm - right there 

isit-menm - right here 

istansil - utensil 

istorik - historic 

istwa, fab - fable 

istwa dròl - adventure 

istwa, kont - story 

istwa, kont - tale 

istwa dròl - adventure 

Istwa Etazini - U.S. History 

italyen - Italian 

itil,(adv) sou la men - handy 

itil - useful 

itilite - utility 

itilize - use 

iwonilman - ironically 

iwonize - ironically, speak 

ize, dokazyon, dezyèm men - used 

izin - manufacture n 

izin - manufacture 

iznevyèm - nineteenth 

Jjaden flè - landscape 

jaden - farm 

jaden - field 

jadinye - gardner 

jagon - jargon 

jagon - slang 

jakèt, kostim - jacket 

jako - parrot 

jalou - jealous 

jamè, janm, pa janm - never 

jan - manner 

jan - type 

janbon - ham 

jandam, (v) gade, siveye - guard 

jandam - cop 

jandam - officer 

janm, pa janm - never 

janm, janmen - ever 

janm - leg 

janmen - ever 

janti, soupl - gentle 

janti - kind 

janti - nice 

janti - polite 

janvye - January 

jape - bark v 

javlo - dart 

javlo - dart n 

je pete - blind 

je pete - blind n. 

je, zye - eye 

jèbè - baby food 

jedi - Thursday 

jefò, fòs - effort 

jele - jelly 

jemi - moan 

jemi - wail 

jèn, jenn - young 

jen - June 

jeneral - general 

jenere - bouquet 

jenere, pwodui - generate 

jenere - generous 

jenetik - genetics 

jenèz - genisis 

jenn gason - chap (young man) 

jenn - embarrassment 

jenn - young 

jennen, jis - narrow 

jennen - burden (oneself) 

jennen - embarrass 

jennen - uncomfortable, feel 

jennjan - lad 

jenou - knee 

jeografi - geography 

jeometri - geometry 

jete, voye - cast v 

jete - dump v 

jeyan - giant 

Jezuit - Jesuit 

ji - juice 

jidisye - judicial 

jij, (v) jije - judge 

jije - judge (v)

jijman - judgment 

jijman - verdict 

jimnastik - gymnastic 

jimo - twin 

jinyò - junior 

jip - skirt 

jire, sèmante - swear 

jiri - jury 

jis, aptopriye - apt 

jis, legal, (time)

jis, jiska - till 

jis, ekitab - fair adj

jis - even adj

jis - even 

jis - narrow 

jiska, jiskaske - until 

jiskaske - until 

jistifikasyon - plea n 

jistifye, eksplike - account (v)

jistifye - justify 

jistis - justice 

jiwi, rejwi, benefisye - enjoy 

jodi - today 

jòn - yellow 

jònze - yolk 

jou, jounen - day 

jou - cheek 

jouk - up to 

joumou, kalbas - squash n 

jounal pèsonèl - diary 

jounal, dosye, (v) note - og 

jounalis - journalist 

jounen - day 

joure, avèti - admonish 

joure, modi - curse v 

joure - blame 

joure - blame v.

joure - castigate v 

joure - castigate 

joure - insult (v)

jovyal - mellow 

Juli - Julie 

juyè - July 

jwe ak - fiddle v 

jwè - gamble 

jwe - joke around 

jwe - play

jwenn - find 

jwenn - locate 

jwenn - reach v 

jwèt - game 

jwèt - toy 

jwif - jew 

Jwif - Jewish 

Kka, kès, bwat - case 

ka galon, ka - quart 

ka - quart 

kab, telegram - cable 

kab - wire 

kabann - bed 

kabicha - nap 

kabin - cabin 

kabinaj bwa - junkwood 

kabinè - office 

kabrit - goat 

kabwèt - carriage 

kach - cash n 

kach - cash 

kache, sere, foure - hide v.

kache - conceal 

kachèt - cache 

kacho - jail 

kadans - beat 

kadans - cadence

kadav - corpse 

kadinal - cardinal 

kadna, (v) kadnase, bloke - lock 

kadna - padlock 

kadnase, bloke - lock (v)

kado, don - gift 

kado - present n 

kafe, bistro - pub 

kafe - bar 

kafe, bwat - cafe 

kafe - coffee 

kafou - intersection 

kajole - coax v 

kakas - carcass 

kal - bit 

kalalou - okra 

kalamite - calamity 

kalbas - gourde (food)

kalbas - squash n 

kale - beat v.

kale - beat 

Kalifòni - California 

kalifye - qualify v.

kalite, tèl - such 

kalite - attribute n 

kalite - quality 

kalkile - calculate 

kalm - calm 

kalmason - snail 

kalme - calm v 

kalòj - cage 

kalomnye - slander 

kalonnen - pelt v 

kamera, kodak - camera 

kamyon - truck 

kan sa - so-so 

kan, kilè, likè - when 

kanape - couch 

kanbriyolè - burglar 

kandida - candidate 

kangourou - kangaroo 

kanistè - can n 

kanmarad - commarade 

kanmenm - indeed 

kanna - duck 

kann - cane 

kannay - scoundrel 

kanno - gun 

kanpagn - campaign 

kanpe - pick v (something up)

kanpe - raise v 

kanpman - camp n 

kanson - pants 

kanson - slack n 

kantin - canteen 

kantite - quantity 

kaoutchou - rubber 

kaoutchou - tire n.

kap - kite 

kapab - able 

kapab - can v 

kapacite - capacity 

kapital - capital 

kapon - coward 

kapris - fad 

kapris - whim 

kaptif - captive 

kaptire, bare - capture v 

kaptive - captivate 

kapwonnen - faith v 

karakteristik, mak - feature 

karakteristik - characteristic 

karakterizasyon - characterization 

karakterize - characterize 

karant - forty 

karate - karate 

kare, odasye, temerè - bold 

kare - plain adj

kare - square adj

karès - caress n 

karòt - carrot 

karyè - career 

karyè - quarry 

kase ande - asunder 

kase, kraze, brize, separe - break v.

kase boujon - nip 

kase - slim down 

kaskèt - chap n 

kasròl, bonm - pan n 

kat jwe - card 

kat fwa - quadruple 

kat, kat jwe - card 

kat - four 

kat - map 

katolik - catholic 

katreven - eighty 

katrevendis - ninety 

katye (adj) onka - quarter 

kav, gròt - cave 

kav - cellar 

kavya, ze - caviar 

kaw, boustabak - raven 

kay - dwelling 

kay - house 

kazèn - barracks 

kazino - casino 

kazwèl - timid 

ke, ki - which 

ke bèf - oxtail 

kè, mitan - heart 

ke - tail 

kèk - few 

kèk - some 

kèlkeswa - whatever 

kenbe, sere - keep 

kenbe - catch 

kenbe - contend v 

kenbe - contend 

kenbe - endure 

kenbe - hang (in there) 

kenbe - hold 

kenbe - withhold 

kenz - fifteen 

kèplen, noze - qualm 

kès, bwat - case 

kesyon, (v) kesyone - question 

kesyon, lyezon - affair 

kesyone - question (v)

keyi - pluck 

ki - which 

Kiba - Cuba 

kibò - where 

kichoy - something 

kidnape, anlve - abduct 

kijan, kòman - hoe 

kijan - how 

kikote, kibò - where 

kilè, likè - when 

kilès, ke, ki - which 

kilès - who 

kilomèt - kilometer 

kilt - cult 

kilti, koutcha - culture 

kiltivatè; abitan - farmer 

kimoun, kilès - who 

kirye - curious 

kisa - what 

kite, lese, pati, sotu - leave 

kite, lage - let v.

kite, lage - quit 

kite - abandon 

kite - break up (relationship) v.

kiyè - spoon 

kizin, lakizin - kitchen 

kizinye - cook (male) n 

kizinyè - cook (female) n 

klakxonn - horn 

klarifye - clarify v 

klas - class 

klase - range v 

klasik - classic 

klè, transparan, nèt - clear adj

klè, kare - plain adj

klè - distinct 

klè - explicit 

kle - key 

klèje - clergyman 

klere, eklere - bright adj

klere, fò - brilliant 

klere, briye - shine v.

klere - light up

klere - flash v 

klere - sparkle c

klik - gang 

klima, tan - weather 

klòch, kòch - bell 

kloròks - bleach 

klou, (v) kloure - nail 

kloure - nail (v)

knoje - holiday 

kò kraze - lassitude 

kò - body 

kò - self 

koabite - cohabit v 

kòb - money 

kòbi; santim ò - cent 

kòch - bell 

kòche, rape - rasp v 

kòche - abrade 

koche - flay 

koche - skin v.

kochon - hog 

kochon - pig 

kochon - pork 

kochon - swine 

kòd - cord n 

kòd postal - zip code 

kòd - rope 

kòd - string 

kodak - camera 

kòde - plait v 

kodenn - turkey 

koefisyan - coefficient 

koèsan - merchant 

kòf - trunk 

kòfrefò - safe n 

koka kola - Coka-cola 

kòk - coconut 

kòk - rooster 

koken - artful 

koken - knave 

koken - rascal 

kokenn - fantastic 

koki - shell 

kòkraz - sore 

kòl, chenn - collar 

kola - kola 

kolabore, soutni - collaborate v 

kolasyon, dejne - breakfast 

kole zorèy - perk up ones ears 

kole, ajoute - append 

kòlè, kout san - anger n 

kole - attach 

kòlè - bile 

kole - couple v 

kole - couple 

kole - flush adj

kole - glue v.

kole - piece v 

kolekte - collect 

koli - pack n 

kolon, depwen - colon 

kolòn, pilye - column n 

kolonèl - colonel 

kolonyal - colonial 

kolore - color v 

kolore - dye 

kom, menm ak - as 

kòman, konbyen - how much 

kòman - hoe 

komandan - commander 

kòmande, òdone - commend v 

kòmande - command v 

kòmande - lead 

kòmande - order v 

kòmande - rule v 

kòmann - command n 

kòmann - order n 

kòmanse - begin 

kòmanse - commence 

komen - common 

komès, negòs - commerce 

komèt - commit v 

komik, desen anime - cartoon 

komik - funny 

komik - silly 

kominal - communal 

kominate - community 

kominikasyon - communication 

kominike - communicate v 

komisyon - commission 

komisyon - purchase 

komisyon - purchase n 

kòmsi - as if 

komunyon - communion 

kon sa - as that 

kon - like 

kòn, klakxonn - horn 

konbit, rasanbleman - gathering 

konbyen - how many 

konbyen - how much 

kondane - condemn 

kondane - convict n 

kondi - pipe v 

kondiktè - driver 

kondisyon - condition 

kondisyone - conditioned 

kondui - conduct v 

kondui - drive 

konduit - conduct n 

konekte - connect 

konesans, save - knowledge 

konesans, zanmi - acquaintance 

konesans - understanding 

konèy - advice 

kònèy - crow 

konferans - conference 

konfese - confess v 

konfime - confirm 

konfiti - preserve n 

konfizyon - confusion 

konfò, amenajman - amenity 

konfò - comfort n 

konfòm - conform adj

konfòme - conform v 

konfòtab - comfortable 

 konfwonte - confront v.

konjekti - conjecture n 

konjeste, bouche - congest 

konjeste, bouche - congest v 

konjige - conjugate 

konjile - freeze 

konjwen - conjoin n 

konkeri - conquer 

konkli - conclude 

konklizyon - conclusion 

konkou, konpetisyon - competition 

konkou - contest n 

konkou - contest 

konkrè - concrete adj

konmarad - comrade 

konn - used to 

konnen - know 

konomi domestik - home economics 

konpanyi - company 

konpare - compare 

konparezon - comparison 

konpayon - escort n 

konpetan - capable 

konpetisyon, konkou - contest n 

konpetisyon - competition 

konplè - complete adj

konplete - complete v 

konplètmen - wholly 

konplike - complicate 

konplike - elaborate adj

konplote - plot v 

konpòte - behave 

konpòtman - behavior 

konpoze, alyaj - compound n 

konpoze - compose v 

konprann, konpreyansyon - comprehension 

konprann - comprehend 

konprann - understand 

konprann - wit 

konpreyansyon - comprehension 

konsa menm, vrèman - really 

konsa - like this/that

konsanti, dakò - agree 

konsanti - consent 

konsantrasyon - concentration 

konsantre - concentrate 

konsekan - important 

konsèp - concept 

konsèy - council 

konseyev - advisor 

konsidere - consider 

konsidere - regard v 

konsila - consolate 

konsilte, mande konsèy - consult v 

konsole - console v 

konsolide - consolidate 

konsonmen - smoulder 

konstan, èmanan - constant adj

konstant - constant n 

konstitisyon - constitution 

konstitisyonèl - constitutional 

konstitye - constitute v 

konstrui - construct v 

konstwi - build 

konstwiksyon - construction 

konsyans - conscience 

kont, opoze - against 

kont, (v) jistifye, eksplike - account 

kont - enough adv

kont - enough 

kont - story 

kont - tale 

kontamine - contaminate 

kontan, ere - happy 

kontan - cash adj

kontan - glad 

kontan - jolly 

kontanple, gade - behold 

kontanple - gaze 

kontantman, lajwa - joy 

konte - count v 

kontinye - continue 

kontinye - proceed 

kontni - content n 

kontòsyone - contort 

kontoune - bypass v 

kontra - contract 

kontraryete, chagren - chagrin n 

kontre ak, fè konesans - meet 

kontre ak, fè konesans - meet v 

kontrè, opoze - contrary 

kontre - encounter 

kontredi, kontrekare - contravene 

kontredi - contradict 

kontrekare - contravene 

kontrenn - coerce 

kontrenn - constrain 

kontrenn - constrain v 

kontribye - contribute 

kontrole, egzamine - examine 

kontrole - inspect 

konvalesans - remission 

konvansyon - convention 

konvansyon - couvenant 

konvansyon - couvenant n 

konvenk - convince 

konvnab - proper 

konvoke, reyini - convene 

konvoke - summon 

konvwate - lust 

konyak - cognac 

konyensidans - coincidence 

kopi - copy n 

kopye - copy v 

kòrèk - correct adj

koresponn, ekri - correspond 

koridò, òl - hall 

korije, revize - revise v 

korije - amend 

korije - correct v 

kòronp - bribe 

koryas - coarse 

kostim - jacket 

kostim - suit 

kòt, zokòt - rib 

kòt a kòt - side by side 

kote, andwa - place n 

kote - side n 

koton - cotton 

kou, (v) frape ak pye - kick 

kou, kan, kilè, likè - when 

kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse - hit n 

kou, chòk - blow n.

kou - bump n.

kou - bump 

kou - neck 

kou - time 

koub - curve 

koube - bend 

koube - bow v 

kouche, etann, blayi - lay 

kouche - go to bed 

kouche - set (the sun ...s) 

koud, (seeds) simen - sew 

koud - elbow 

koud - join 

koukou - owl 

koukouy - firefly 

koulè - color n 

koule - dive 

koule - flow 

koule - leak v 

koule - run down v.

koule - sink v 

koulèv - serpent 

koulèv - snake 

kounye-a - now 

kounye-a - presently 

koup, pè - couple n 

koupab - guilty 

koupe swaf - quench (thirst)

koupe, kase boujon - nip 

koupe - love, make 

koupe - chop v 

koupe - cut v 

koupe - incise 

koupe - interrupt 

koupe - sex, to have 

koupe - sharp 

kouraj, pwisans - strength 

kouraj - courage 

kouraj - mettle 

kouran - fluent 

kouran elektrik - current n 

kouran - current adj

kourandè - draft n 

kouri dèyè, chase - chase v 

kouri, prese - hurry 

kouri ale bè rout - run away v.

kouri - run 

kous - course n 

kous - race (contest) n 

kousen - cushion 

kout - concise 

kout san - anger 

kout chapo - salute 

kout - concise 

kout fwèt - lash 

kout san - stroke n 

kout san - anger n 

koutcha - culture 

koute - cost v 

koute - listen v.

koutje - regard n 

kouto - knife 

koutpwen - jab 

koutwa - courteous 

koutye - broker 

kouvèti, proteksyon - cover n 

kouvèti, bouchon - lid 

kouvèti, lenn - quilt 

kouvèti - blanket 

kouvri ak kouch - coat v 

kouvri - cover v 

kouzen - cousin (male) 

kouzin - cousin (female) 

kòz, lakòz, rezon - cause 

koze - chat v 

koze - conversation 

koze - talk n 

koze - talk v 

krache - saliva 

krache - spit v 

krak, fant - crack n 

krake - creak v 

kranpe, (up) leve-kanpe - stand v 

kranpon - clamp n 

krapo - frog 

kras, pousyè, salte - dirt 

kras - filth 

kras - stingy 

kravat - tie n 

kraze, brize, separe - break v.

kraze, toufe - quash 

kraze, erente - frazzle 

kraze-brize - evil, to d 

kraze - crash 

kraze - crush v 

kraze - destroy 

kraze - mash 

kraze - mash v 

kraze - run over v.

kraze - smash v 

kraze - squash v 

kre - hollow 

kredi - credit n 

kredite - credit v 

kredo - creed 

krèm - cream 

kretyen, etan - being 

kretyen, etan - being 

kretyen vivan - human being 

kretyen - Christian 

kretyen - creature 

kreyati, kretyen - creature 

kreye - create 

Kreyòl natif natal - authentic Creole 

kreyòl - Creole adj

kreyon - pencil 

kri, grosye - crude adj

kri - raw 

kribich - crayfish 

krich - jug 

krich - pitcher 

krim - crime 

kriminel - felon 

kripya, ava - avaricious 

krisifye - crucify v 

kriye - cry v 

kriye - sob v 

kriye - weep 

kriye - yell 

kriz - bow

krocha - bent over 

krochi - askew 

krochi - crooked 

krochi - skew 

krout, myèt - crumb 

krout - crust 

krout - rind 

ksite - excite 

kuis - thigh 

kuiv, leton - brass 

kuiv - copper 

kwa - cross 

kwafè - barber 

kwaze, elve - breed v 

kwaze - cross v 

kwaze - cross 

kwazyè - cruise 

kwè - believe 

kwè - think 

kwen, bout - edge 

kwen - corner n 

kwense, bare - corner v 

kwòk, zen, (v) kwoke - hook 

kwòk, dan - fang 

kwoke - embrace 

kwoke - hang 

kwoke - hook (v)

kyiyèl, mechan - cruel 

 

Ll`j, (v) ebèje, bay ladesant - lodge 

la pou toutan - forever 

la pou toutan - forever 

la, prezan - present adj

la kochon - bacon 

la - art 

la - lard 

la - there 

laba - yonder 

labou - mud 

labouyl - porridge 

labrim - mist 

labrin - dusk 

lachanm - senate 

lachas, (v) chase - hunt 

lacho - lime 

ladesant, tonnèl - shelter n 

lafimen - smoke n 

lage, libere - release 

lage, ranvwaye - dismiss 

lage, abondone - give up 

lage, abandone - forsake 

lage - drop v 

lage - let v. 

 lage - loaf v 

lage - quit 

lage - throw 

lage - untie 

lagè - war 

laglwa - glory 

lagras - grace 

laj , sifizan - ample 

laj, liberal - broad 

laj , sifizan - ample 

laj - age n 

laj - large 

laj - wide 

lajan, kach - cash n 

lajan, kòb - money 

lajan - currency 

lajan - silver 

lajè - width 

lajenès - youth

lajistis, jistis - justice 

lajwa - joy 

lak - lake 

lakay - home 

lake, ke - tail 

lakizin - kitchen 

lakòl - glue 

lakomun - city hall 

lakou siprèm - supreme court 

lakou - court 

lakou - yard 

lakòz, rezon - cause 

lakre - chalk 

lalin - moon 

lalwa, lwa, dwa - law 

lam - blade 

lamòd - fashion 

lamòd - vogue 

lan - annual 

lanbe - lick 

lanbinen, ranse - dawdle 

lanbinen - dally 

lane - year 

lanèj, nèj - snow n 

lanfè - hell 

lang - language 

lang - tongue 

lank - ink 

lanmè, loseyan - sea 

lanmò - death 

lanmou - love 

lanouriti - food 

lantèman, fineray - funeral 

lantouray - fence 

lanuit, nuit - night 

lapè - fear n 

lapè - peace 

lapèch - catch n 

lapen - rabbit 

lapenn - pain 

laperèz - fright 

laplenn - plian n 

lapli - rain n 

lapolis - police 

lapòs - post office n 

laprès - press (news) n 

lapryè - prayer 

lari - street 

larivyè - river 

larouze - dew 

las - asthma 

lasajès - wisdom 

lasante - health 

lase - lace 

lasosyete - society n 

lasoup - soup 

latè, tè - earth 

Laten - Latin 

laterè - terror 

lavalas - flood n 

lavalas - flood 

lavalas - flooding 

lavalas - torrential rain 

lavant - sale n 

lave - wash v 

laverite, verite - truth 

lavi, vi - life 

lavil - city 

lavil - downtown 

lavil - town 

lavni - future 

lay - garlic 

le pli vit ke posib - as soon as possible 

le, kou, kan, kilè, likè - when 

lè - air 

lè - hour 

lè - time (when) 

lèd, efreyan - hideous 

lèd - ugly 

legal rezidan - legal resident 

legal - illegal 

legal - just (time) 

legal - legal 

legim - produce n 

legim - produce 

legim - vegetable 

legliz - church 

lejand - caption

leje - light (weight) (adj)

lekèl segondè - high school 

lekòl - school 

lemonn - world 

lendi - Monday 

lenmi - enemy 

lenmi - foe 

lenn - linen 

lenn - quilt 

lenstriksyon - instruction 

lentansyon - intent 

lepase - past 

lès - east 

lese, pati, sotu - leave 

lesiv - wash n 

leson - lesson 

lesovè - savior 

lespir, move zè - spirit 

lèspri - intelligence 

lespwa, (v) espere - hope 

lèst - agile 

lestomak - stomach 

leta, eta - state n 

lèt - letter 

lèt - milk 

lete - summer 

lètkaye - curd 

leton - brass 

lèv - lip 

levanjil - evangel 

leve kanpe - the sun rises 

leve, pouse, soti - protrude 

leve, monte - lift 

leve, drese, kanpe - raise v 

leve-kanpe - stand (up)

leve - get up 

leve - rise

leve - wake up 

leven - yeast 

leza, zandolit - lizard 

lèz - ease 

leze - light

li, fè lekti - read 

li-menm - herself 

li-menm - itself 

li - he 

li - her 

li - it 

li - she 

lib - free (..of charge) 

liberal - broad 

liberasyon - release n 

libere - release 

libète - freedom 

libète - liberty 

librèman - freely 

lightning bug - koukouy

likè - liqeur 

likè - when 

likid - fluid 

likid - liquid 

limanite - mankind 

limen - light v.

limen - on 

limit - extent 

limite - limit v.

limyè - light

linèt - eyeglasses 

linivè - universe 

liny, tounen - trip n 

lis - list 

lis - smooth 

lisans, pèmi - permit n 

lisid, tèt klè - lucid 

lisid - sane 

lit, boule - struggle n 

lite - perservere 

lite - struggle v 

lite - wrestle 

literati - literature 

liv - book n.

liv - manual n 

liv - pound 

livè - winter 

liy, bò lari - lane 

liy - line 

lizib - legible 

lizyè - border 

lizyè - hedge 

lò - gold 

lòd, kòmann - order n 

lòd - commend n 

lòdè - odor 

loje - accommodate 

lokal, peyi, natif-natal - local 

lokalize, jwenn - locate 

lokatè - tenant 

lòlàj - clock 

lomisyon - errand 

lon tan - a long time 

lon - long 

lonbraj - shade n 

lonbraj - shadow 

lonbrik - belly button 

lonbrik - umbilical cord 

lonè - honor 

longè - length 

lontan - past, in the 

lopital - hospital 

loraj - storm 

loray - thunder 

loseyan, oseyan - ocean 

loseyan - sea 

lòt bò dlo - across the water 

lòt - other 

lòtbò, aletranje - abroad 

lòtbò - beyond 

lotè, ekriven - author 

lote - allot 

lotèl - hotel 

lotòn - autumn 

lotri - lottery 

lou, peze - heavy 

louch - ladle 

lougarou - werewolf 

lous, ous - bear

louvri - open 

luil - oil n 

luile - oil v 

lwa - god 

lwa, dwa - law 

lwaye - rent n 

lwaye, (v) lwe - lease 

lwazi - leisure 

lwe - lease (v)

lwe - rent v 

lwen - aloof 

lwen - away 

lwen - far 

lwen - remote adj 

lwès, nan lwès - west 

lyas - bundle 

lyen, (v) relye - link 

lyezon - affair 

lyon - lion 

Mmach - step 

machandaj - bargaining 

machande - bargain v.

machande - haggle 

mache, fonksyone - function v.

mache - chew v 

mache - market 

mache - walk v 

mache - work (to function) 

machin, vwati - car 

machin - machine n 

machin - engine 

machin - vehicle 

machwa - jaw 

machwè - snout 

madanm, (pl. medanm) - woman 

madanm, fanm - wife 

madanm - lady 

madi - Tuesday 

madjigridji - scribble v 

magazen, boutik - shop n 

magazen - store n 

magouy - enigma 

magouyè - lucre 

majik, sanp - magic 

majistra - magistrate 

majò - major n 

majore - overcharge 

majorite - majority 

mak, tach - mark n 

mak - feature 

mak - make n 

makak - monkey 

make - mark v 

make - miss 

mal; move - bad 

mal - ache 

mal - male 

mal - wrong 

malad - ill 

malad - sick 

maladi - disease 

maladwa - clumsy 

maladwa - clumsy adj

malè - misfortune 

malediksyon - curse n 

malen - cunning 

malerezman - unfortunately 

malfini, alfini - hawk 

malfini - eagle 

malgre, byenke - although 

malgre - despite 

malgre - in spite of 

malis - malice 

malkalkile - miscalculate 

malmennen - torture v 

malonnèt - rudeness 

malonnèt - unkind 

malpwòp - nasty

maltrete - harm 

maltrete - mistreat 

malveyan - malevolent 

maman poul - hen 

mamè, chèsè - nun 

manb - member 

manch, (v) manyen, touche, okipe - handle 

manch - sleeve 

manda, chèk - warrant 

mande konsèy - consult v 

mande, sipliye - beg 

mande - ask 

mande - demand v 

mande - request v.

mandyan - beggar 

mango - mango

mani - vice 

manifestasyon - manifestation 

manifoul - manifold 

maniskri - manuscript 

manje , repa - meal 

manje midi - lunch 

manje chiklet - chew gum v.

manje, lanouriti - food 

manje midi - lunch 

manje - aliment 

manje - eat 

mank, (v) manke - lack 

manke kenbe - almost catch 

manke kenbe - almost (almost catch) 

manke - lack (v)

manm, manb - member 

manman - moth 

mannken - puppet 

mansyo, gro kay - mansion 

mansyone - mention 

mant - mint 

mantal - mental 

mantalite - mentality 

manti, boul - lie 

manti - false 

manti - fib n 

mantlè, djòlè - liar 

manto - coat n 

manton - chin 

manyak - captious 

manyèl - manual adj

manyen, touche, okipe - handle (v)

manyen - touch v 

manyifik - magnificent 

mare, bande - tie v 

mare, sere, ponyen - clench v 

mare min - frown 

mare, uni - bind 

mare min - frown v 

mare - chained 

mare - fasten 

mare - tie down 

mare - unite 

mare - weave v 

marekaj - marsh 

mari - husband 

maron - brown 

maryaj, sendika - union 

maryaj - marriage 

maryaj - wedding 

marye, kole - couple v 

marye - marry 

mas, gro moso - lump 

mas - March 

mas - mass 

masaje - rub v 

 masakre - masacre 

mask - cloak n 

maske - mask , wear a 

mat - dull 

matant - aunt 

match - match 

match - match n 

matche - match v 

matematik - mathematics 

maten - morning 

matènite - maternity 

materyèl - material adj

materyo, matyè - material n 

Matia - Martinique 

matlo - mate n 

mato - hammer 

matyè, problem - matter 

matyè - material n 

matyè - material 

mawon - evade 

mayi - corn 

mayi - maize 

me - May 

mèb - furniture 

mechan - cruel 

mechan - wicked 

medikal - medical 

medite - meditate 

medya - media (news) 

mefyans - mistrust n 

mefye - beware 

mefye - mistrust v 

mèji - mercury 

mekontantman - discontent 

mèkredi - Wednesday 

melanj - mix n 

melanje, v mele - mix v 

melanje, mele - entangle 

mele, anbouye - ravel v 

mele - confused 

mele - confused adj

mele - entangle 

mele - mix v 

mele - mixed up 

mele - tangle 

meli melo - fuss 

memwa - memory 

men wi - of course 

men, sepedan, poutan, epoutan - however 

men - but 

men - hand 

men - here 

menas - menace n 

menas - threat n 

menase - threaten v 

menm, parèy - alike 

menm, parèy - alike 

menm ak - as 

menm - even adv

menm - same 

menm - very (the same)

menmen, papa - enormous 

mennen - bring 

menòt - handcuffs 

mens - slim 

mentni - argue 

mentni - maintain 

mepri - contempt 

meprize - look down on 

meprize - scorn v 

merit - merit n 

merite - deserve 

merite - merit v 

merite - worthy 

mesaj - message 

mesye, moun, nèg, nonm - man 

mèt - may 

mèt - owner 

mete sou pye - put under way 

mete, poze - place v 

mete, depoze, sere, foure, etenn - put 

mete - get down 

mete - wear v 

mètkay - host 

metòd - method 

metrès, sou kote - mistress 

mètri - bruise v 

metrize - master v.

metye, pwofesyon - profession

metye - trade n 

mèvèy - wonder n 

meyè, pi bon - best adj

mezi - measure n 

mezire - measure v 

mi, panno - wall 

mi, apwen - ripe 

mi - mature 

midi - noon 

mijote, konsonmen - smoulder 

mil - thousand 

milisyen - militia man 

militan - militant 

milyon - million 

min - mine n 

minè - minor 

ministe - minister (government)

minit - minute 

minorite - minority 

minrè - ore 

mirak - miracle 

mis - nurse 

misk, musk - brawn 

miskle, muskle - brawny 

mistik - mysterious 

misyon - mission 

misyonè - missionary 

mitan - heart 

mitan - middle n 

miwa, glas - mirror 

miwate - gleam 

miyò - best adv

miyò - best 

mizè - misery 

mizè - wretch 

mizerab - wretched 

mizik - music 

mizik - tune 

mo, pawòl - word 

mò - dead 

mobilizasyon - mobilization 

mòde - bite 

modèl, egzanp - pattern n 

modèl - model 

modele - pattern v 

modere - moderate 

modès - humble 

modi - curse v 

modi - curse 

modi - damn v 

modil, modèl - model 

mòflè - exhaust n 

moke - fun, make .. of 

moke - mock 

mòksis - sullen 

moleste - molest 

moman - instant (n)

moman - moment 

mòn, montay - mountain 

mòn - hill 

mòn - mount 

monnen - change n 

monnen - coin n 

monnonk - uncle 

mons - monster 

monsenyè - archbishop 

mont - watch n 

montan, total - amount 

montan - proceeds 

montay - mountain 

monte grad - promote 

monte paten - skate 

monte - ascend 

monte - ascent 

monte - assemble 

monte - erect 

monte - erect v 

monte - get in a vehicle 

monte - go up 

monte - lift 

monte - ride v 

montre, anseye - teach 

montre - impart 

montre - indicate 

montre - indicate 

montre - instruct 

montre - point v 

montre - show v 

moso, pyès - piece n 

moso, pyès, pati - part 

motè, machin - engine 

motè - motor 

motive - motivate 

mou - soft 

mouch - fly n 

mouche, soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

mouchwa - handkerchief 

moulen, mache - chew v 

moulen - grind 

moulen - grinder 

moulen - mill 

mouman - movement

moumou - bathrobe 

moun mòn - hillbilly 

moun, nèg, nonm - man 

moun, imen - human 

moun, pèp - people 

moun - person 

mouri, mò - dead 

mouri grangou - starve 

mouri - deaden 

mouri - deaden 

mouri - die 

moustach - moustache 

mouton - lamb 

mouton - mutton 

mouton - sheep 

mouvman - motion 

mouye, mwat - damp 

mouye - humid 

mouye - moist 

mouye - moist 

mouye - wet 

move, mal - wrong 

move, fache - mean adj

move tan - bad weather 

move tan, loraj - storm 

move zè - spirit 

move - evil 

musk - brawn 

muskle - brawny 

mwa - month 

mwat - clammy 

mwat - damp 

mwatye - half (n)

mwayen, dous - mild 

mwayèn - average 

mwayèn - mean n 

mwayen - means 

Mwayennoryan - Middle East 

mwen - me 

mwen - my 

mwenn - least 

mwens, mwenn - least 

mwens - less 

mye, miyò - best adv

myèl, abèy - bee 

myèt - crumb 

Nnaje - swim 

nan, non, andedan, a, an - in 

nan mitan, omilye - between 

nan jou ki te (...)-la - on (the day of ) 

nan mwa fevrye lane 1993 - in February 1993 

nan dòmi - asleep 

nan lwès - west 

nan - into 

nan - to 

nanm - soul 

nansid - south 

narin - nostril 

nas - fish trap 

nasyon - nation 

nasyonalite - nationaity 

Nasyonini - United Nations 

natif natal - homespun 

natif-natal - local 

natif-natal - native 

navige - sail v 

nbeli - embellish 

ne - kink 

ne - knot 

ne - node 

nèf - new 

nèf - nine 

nèg, nonm - man 

nèg - fellow 

nèg - guy 

neglijan, vag - lax 

neglije - neglect 

negòs, antrepriz - venture 

negòs, biznis - business 

negòs, biznis - business 

negòs - commerce 

nèj - snow n 

nekoulan - noose 

nèmal - normal 

nemoni - pneumonia 

nen - nose 

nenpòt, oswa - either 

nenpòt, kèlkeswa - whatever 

nenpòt - any 

nepòt kilè - whenever 

nepòt, nenpòt - any 

nesans - birth 

nesesè - necessary

nesesite - must n 

nèt - clear adj

netwaye - clean v 

neve - nephew 

ni ... ni - neither 

ni youn ni lòt, ni ... ni - neither 

ni --- - ni - both and 

ni - nor 

nich - nest 

niche, lanbe - lick 

nikleyè - nuclear 

nimewo - number 

nivle - grade 

nivle - level (v)

nivo, (v) nivle - level 

nizans - nuisance 

nnbèsil, idyo - blockhead 

nominasyon - nomination 

non nò - north 

non, andedan, a, an - in 

non (adj) okenn - no 

non, (v) nonmen - name 

non nò - north 

nonm, chif, nimewo - number 

nonm - man 

nonmen, dezinyen - appoint 

nonmen - name (v)

nonsans - nonsense 

nosif - noxious 

nostalji - home sick 

nosyon - notion 

nòt; biye - bill 

note byen - please note 

note - note (v)

note - note (v)

notis - notice 

nou - our 

nou - us 

nou - we 

noure, bachote - cram v 

nouri, bay manje - feed v 

nouri - nourish 

nout kanson - short n 

nouvèl - news 

nouvo, nèf - new 

Nouyèk - New York 

novanm - November 

noze - qualm 

nsyen, vye - ancient 

nuaj, nyaj - cloud 

nuit - night 

nuizib - malign 

nwa, grenn - nut 

nwa - black 

nwa - dark 

nwaye - drown 

Nwèl - Christmas 

nwi - bother 

nyaj - cloud 

nyès - niece 

Oo diab - to the devil 

obeyi - obey 

obeyisan - obedient 

obèz - obese

objè - object

objektif - objective

objktif - goal 

obligatwa - obligatory 

obsede - obsess 

obsèn - obscene 

obsèvayon - observation 

obsève - observe 

obstak - obstacle 

obteni - obtain 

odasye, temerè - bold 

odè, lòdè - odor 

odè -bout

odè

òdinè, selon lizaj - usual 

òdinè, banal - ordinary 

odiyans - audience 

òdone - commend 

òdone - commend v 

oeng, kripya, ava - avaricious 

òf, pari - bid 

òf - offer n 

ofans - offense 

ofanses - offend 

òfelen - orphan 

ofisye, jandam - officer 

ofri - offer v 

og - note (v)

òganizasyon - organization 

òganize - arrange 

ogmantasyon, (v) ogmante - increase 

ogmante - add 

ogmante - increase (v)

òj - barley 

okazyon - occasion 

okenn kote - nowhere 

okenn - none 

okèt - hiccup 

okipe, pran - occupy 

okipe, afere - busy 

okipe - handle (v)

okipe - handle 

okouran - abreast 

oktòb - October 

òl - hall 

olay - fowl 

olèj - college 

oliv - olive 

olye - instead 

òm - shape 

omilye - among 

omilye - between 

omilye - middle adv

on dire - one would say 

on moman - awhile 

òne, dekore - adorn 

onèt, konvnab - proper 

onèt - honest 

onfle, bonbe - bulge 'v. 

onfwa, yon sèl fwa - once 

onkal - jar 

onlòt, youn lòt - another 

onvèsasyon, koze - conversation 

onz - eleven 

operasyon - operation 

opinyon - opinion 

opòtinite - opportunity 

opoze - against 

opoze - contrary 

optimis - optimist 

oral - oral 

oralman - orally 

oranj, abriko - amber 

orè - scent 

orè - schedule n 

orijin - origin 

orijine - originate v 

orizantal - horizontal 

osede - possess 

oseyan - ocean 

osinon, ou - or 

osinon - else 

ositou - also 

ospitalite - hospitality 

oswa, oubyen, osinon, ou - or 

oswa - either 

otan, kom, menm ak - as 

otan - so 

ote sèy - mourn 

otè, lotè, ekriven - author 

ote-desann - go back and forth 

otès - hostess 

oto, machin, vwati - car 

oto - automobile 

otobis - bus 

òtograf, ètograf - spelling 

otorite - authority 

otorizasyon - authorization 

otorize - allow 

otorize - empower 

otou, anviron, anviwon - around 

ou-menm - yourself 

ou - or 

ou - you 

ou - your 

oubyen, osinon, ou - or 

oun, endividi - individual (n)

ous - bear

out - August 

ouvri - extend 

ouvriye, travayè - worker 

ozetazini - in the U S 

Ppa janm - never 

pa sipriz - aback 

pa vre, manti - false 

pa dakò - differ 

pa janm - never 

pa fon - shallow 

pa dakò - disagree 

pa vre, manti - false 

pa ekzanp - for example 

pa, mach - step 

pa kontan - unhappy 

pa - by (agent) 

pa - not 

padsi - overcoat 

pafen - perfume 

pafwa - sometimes 

paj - page (of book)

Pak - Easter 

pak - park 

pake - batch 

pake -chaff n 

pake, lyas - bundle 

pake, koli - pack n 

pake - batch 

pakèt - bunch 

pakèt - package 

pal - dim 

pal - faint adj

pal - pale 

pale - speak 

pale de - speak of

pale, koze - talk v 

palè - parcel n 

palman - parliament 

palmante - parley v 

palpite - beat (heart)

pami, omilye - among 

pan - ours 

panche, apiye - lean 

pandan, tandiske - while 

pandan twa dènye ane-yo - during the last two years 

pandan - during 

panik - panic n 

panike - panic v 

pankat - sign n 

pann, kwoke - hang 

pann - breakdown 

panno - wall 

panse, kwè - think 

panse - thinking 

panse - thought 

pant, enklinasyon - inclination 

pantalon, kanson - pants 

pantalon - trousers 

pantan - astound 

pantan - startle 

pantlon, kanson - slack n 

panye - basket

panyol, panyèl - Spanish 

panzou pouvwa - seize power 

papa, pè - father 

papa - daddy 

papa - enormous 

pap - pope 

papay - papaya 

papiyon lanp - gnat 

papiyon lanp - moth 

papiyon - butterfly 

papye twalèt - tissue 

paradi - heaven 

paradi - paradise 

paralèl - parallel 

paralize - palsy 

paralize - paralize 

paran, fanmi - parent 

paran, fanmi - relative 

paran - kin 

parapè - rail 

parapli - umbrella 

parayj - betting 

parazit, vèmin - vermin 

pare, detounen - ward 

pare - ready adj

parese - lazy 

parese - sluggard adj

parèt, sanble - appear 

parèy - alike 

pari - bid 

paryaj - wager n 

parye - bet 

parye - wager v 

pasaje - passenger 

pasdlo, ti rivyè - brook 

pasè tout - than all 

pase - hand v 

pase - happen 

pase - happen 

pase - iron v 

pase - occur 

pase - pass 

pase - sift v 

pase - switch v 

pase - take place 

pasèl, teren - plot (of land) n 

pasifik - pacific 

pasifik - peaceable 

pasifik - peaceful 

pasifikman - peacefully 

paske, akòz - because 

paske - for 

paspò - passport 

pastan, lwazi - leisure 

pastè - minister (religious)

pastè - pastor 

pasyans - patience 

pasyel - partial 

pasyon - passion 

pat zannimo - hoof 

pat farin - dough 

pat, grif - paw 

pataje - share 

patat - (sweet) potato 

patat - sweet potato 

patch, pyès - patch n 

patche, rakomode - patch v 

patè - garden 

pati politik - party 

pati, sotu - leave 

pati, fèt - party 

pati, sotu - leave 

pati - depart 

pati - escape 

pati - part 

pati - take off (leave) (fly)

patikilye - particular 

patikilyeman - particularly 

patinen - skid 

patisipe - partake 

patisipe - participate 

patispasyon - participation 

patisri - pastry 

patnè - chum 

patoje - wade 

patou - everywhere 

patriyot - patriot 

patron - boss 

pave, asfalt - pavement 

pawèl - parole 

pawòl - word 

pay, chalimo - straw 

payas - decoy 

paye - paper 

pé etranje - xenophobia (adj)

pè, prèt - priest 

pè, efreye - afraid 

pè - couple 

pè - couple n 

pè - father 

pè - favor v 

pè - fear v 

pè - pair n 

pèch - peach 

peche - fish v 

pechè - fisherman 

peche - sin v 

peche - sin n 

pechè - sinner 

pedal - pedal n 

pedale - pedal v 

pèdi - lose 

pedi - misguide 

pèfomans - performance 

pemanans - permanance 

pèmèt, otorize - allow 

pèmèt - permit v 

pèmi - permit n 

pèmisyon - permission 

pen, bisuit - bread 

pen grye - toast n.

pen, (v) flannen - loaf 

Pènama - Panama 

penetre, antre - penetrate 

penitan - boring 

pens - pincers 

penti - paint n 

pentire - paint v 

peny - comb 

pèp - people 

pepinyè - nursery (plant) 

peri - perish 

perime - lapse (v)

peròl - wage n 

peryòd, kriz - bow

peryodik - periodic 

pèse - pierce 

pèsekite - persecute 

pèsi - parsley 

pèsiste - persist 

pèsonèl - personnel 

pèsonn - nobody 

pespektiv - outlook 

pèsuade - persuade 

pèt, chagren - loss 

pete, gaye, provni, plede - arise 

pete - burst 

pete - erupt 

pete - explode 

petèt - maybe 

petèt - might adv

petèt - perhaps 

petròl - petrol 

peye - pay 

peyi, natif-natal - local 

Peyi Dayiti - Haiti 

peyi - country (nation) 

peyi - domestic adj

peyi - folk 

peyizaj, jaden flè - landscape 

peyizan, abitan - peasant 

peze - depress 

peze - extort 

peze - heavy 

peze - press v 

peze - weigh 

pi mal - worse 

pi bon - better 

pi grav - even worse 

pi bon - best adj

pi devan - further down 

pi bon - best 

pi....pase - more adv

piblisite - advertisement 

pibliye - publish 

pijon - dove 

pijon - pigeon 

pik - pick n 

pikan - thorn 

pike - keen 

pike - prick v 

piknik - picnic 

pil fatra - dump n 

pil - heap 

pil - pile n 

pilsab - dune 

pilwen - farther 

pilwen - further 

pilye - column n 

pilye - column 

pilye - pillar 

piman - pepper 

pinèz, ensèk - bug n.

pinèz - flea 

pinga! - watch out 

pinga - be careful 

pini, reprimande - punish 

pini - defy 

pini - forbid 

pinisyon - punishment 

pip, tiyo - pipe n 

pirifye - purify 

pis, pinèz - flea 

pisans - might n 

pisans - power n 

pisin - pool 

pisin - swimming pool 

piti, enpe - little 

piti - small 

pitit gason, fis - son 

pitit, timoun - child 

pitit fi, tifi - daughter 

pito - prefer 

pito - rather 

pitye - mercy 

pitye - pity n 

piu - well n 

piyajè - looter 

plafon - ceiling 

plaj - beach 

plake - affix 

plamye - palm 

plan - plan 

plan - seed 

planch - board n.

plannen - pawn 

plant - plant n 

plantasyon, jaden - farm 

plante - plant v 

plas rezève - reserved seat 

plas, espas - space 

plas - square (plaza) 

plasebo - placebo 

plat - dish 

plat - flat 

platfòm, pon - deck 

plato - valley 

plè kontante, tanpri - please v 

plèd, jistifikasyon - plea n 

plede, enplore - plead 

plede - arise 

plen - fill 

plen - full 

plèn - plane (flat area) 

plenyen - complain 

plezi - delight 

plezi - fun n 

plezi - pleasure 

pli, ne - kink 

pli - curl 

pli - fold n 

plim - feather 

plim - pen 

plis - more adj

plis - most 

plise - purse v 

pliye, koube - bend 

pliye - fold v 

plizye - many adj

plizye - many 

plizyè - several 

ploi, janti - polite 

plon - lead 

plonje, koule - dive 

plonje, koule - sink v 

plonje - dart v 

plonje - dip 

plonje - plunge 

po - bark 

po figi, jou - cheek 

po, krout - rind 

po - hide (n)

pò, waf - harbor 

po - pot 

po - skin 

pobouch, lèv - lip 

pòch - pocket n 

pokè - poker 

polis, lapolis - police 

politik - politics 

politikal - political 

pòm - apple 

pòmdetè - potato 

pon - bridge 

pon - deck 

pon - deck 

ponp gaz - gas station 

ponp - pump n 

ponpe, vole - jump 

ponpe - hop up and down 

ponpe - pump v 

ponyen - clench v 

ponyèt - wrist 

popilasyon - population 

popile - popular 

poro - leek 

Pòroprens - Port-au-Prince 

posede, genyen - own 

posede, fè lajan - earn 

posib - possibly 

posiblite - possibility 

positif - positive 

pòslèn - china (porcelain) 

poste - post v 

pòt - door 

pòt - entrance 

pòtay - gate 

pote, mete - wear v 

pote, mennen - bring 

pòte, direksyon - range n 

pote - carry 

pòtè - porter 

poto, pilye - pillar 

poto - post 

pòtre - photograph 

pòtre - picture n 

pou lò m - by myself 

pou pi si - make sure 

pou kont-(pron.) - alone 

pou - in order to 

pou - lice 

poud - brittle 

poud - powder 

poukisa - why 

poul - chicken 

pouli - pulley 

poupale - parley n 

poupe, mannken - puppet 

poupe - doll 

pouri, dekonpoze - decay v 

pouri ke - provided that 

pouri - addle 

pouri - rot v 

pouri - rotten 

pouriti - rot n 

pous - thumb 

pousantaj, to - rate n 

pousantaj - percent 

pousantaj - percentage 

pouse, soti - protrude 

pouse soti - eject 

pouse, soti - protrude 

pouse soti - eject 

pouse - push v 

pousè dife - monger 

pouse - bump v.

pouse - bump 

pouse - jog 

pouswiv - pursue 

pousyè, salte - dirt 

pousyè - dust 

poutan, epoutan - however 

pòv, endijan - pauper 

pòv - poor 

povrete - poverty 

pòz - pose 

poze kesyon - ask a question 

poze pye - camp 

poze pye - camp v 

poze - alight v 

poze - place v 

poze, - settle (liquid) v 

pran pòz - feign 

pran van - get a breath of fresh air 

pran - to make love

pran hans - attempt 

pran odè, pran sant - smell v 

pran pòz - feign 

pran swen - cherish 

pran sant - smell v 

pran, obteni - obtain 

pran, bare, trape, kenbe - catch v 

pran hans - attempt v 

pran - get 

pran - occupy 

pran - pick

pran - take v 

pratik - convenient 

pratik - regular customer 

prbab - probable 

pre - near 

preche - evangelize 

predi - predict 

prediksyon - prediction 

prefas - preface n 

prefer, pito - prefer 

preferans - choice 

prejije - prejudice n 

prekosyon - caution 

prekosyon - precaution 

premye - first

premye - initial 

premyèman - first adj

premyèman - first (at first)

premyèman - firstly adv

premyèman - primarily 

prensip - principle 

prensipal, santral - main 

prensipal - major adj

prentan - spring (the season) 

preparasyon - preparation 

prepare - prepare v.

prepare - ready 

preri - meadow 

prese - hurry 

presedan - previous 

presede, vin anvan - precede 

presidan, direkte - chairman 

prèske, prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost 

presye, chè - precious 

prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost 

prèt pou - almost


 

prèt - priest 

pretann, sipoze - allude 

pretann - pretend 

prete - borrow 

prete - lend 

prete - loan (v)

prèv - proof n 

prevni, evite, anpeche - prevent 

prevni, acèti - warn 

prèxke - practically 

prezan - present 

prezan - present adj

prezans - presence 

prezante - (be) present 

prezante - introduce 

prezante - proffer 

prezève - preserve v 

prezidan - president 

prezide - preside 

pri - cost n 

pri - price 

pridan - chary v 

prim - award 

prin - plum 

privatizasyon - privatization 

prive - private 

priye - pray 

priyoite - priority 

priz kouran - plug n 

priz - dash n 

priz - grip 

prizon - prison 

prklame - proclaim 

prn menm - oneself 

prn pam - mine 

problèm, troub - trouble 

problem - matter 

problèm - puzzle 

pròche - draw near 

profesè - professor 

profesè - tutor n 

profi - profit n 

profite - profit v 

program - show n 

program - spectacle 

projte - forecast v 

prokreye, fè pitit - procreate 

prolonje - prolong 

promenad - drive n.

promès - promise n 

promèt - promise v 

prononse, pwononse - pronounce 

prononse - voice v.

pròp clean - clean adj

propoze - propose 

propozisyon - clause n 

proprietè, mèt - owner 

propriyete, byen - property 

prospere, rive, reyisi - prosper 

proteje - protect 

proteksyon - cover 

proteksyon - cover n 

protokòl - formality 

prouve - prove 

provèb, diton - proverb 

provèb, sinonim - byword 

provni, plede - arise 

prp sou - onto 

prp pou, paske - for 

ptit-pitit - grandchild 

puvri, louvri - open 

pwa (rouj)* - bean 

pwa - pea 

pwa - weight 

pwal - hair 

pwason - fish n 

pwatrin - bosom 

pwatrin - chest n 

pwav, piman - pepper 

pwazon - poison n 

pwen, tach - dot 

pwen - fist n 

pwen - point n 

pwenti, egu - acute 

pwenti, bwòdè, koupe - sharp 

pwisans - strength 

pwobabilite - probability 

pwochen - next 

pwodui - generate 

pwofane - profane v.

pwofesyon - profession

pwofesyonel - professional 

pwofondè - depth 

pwogram aprantisaj - apprenticeship program 

pwogram - program 

pwononse - pronounce 

pwòp - neat 

pwòp - tidy 

pwopriyetè - landlord 

pwosesis - process n.

pwoteste - protest v 

pwototip - prototype 

pwovizyon - grocery 

pye, janm - leg 

pye palmis, plamye - palm 

pye - foot 

pyebwa - tree 

pyès, pati - part 

pyès - piece n 

pyèsteyat - play n 

pyete, ankouraje - encourage 
Rra - rare adj

rach , aks - axe 

rache, keyi - pluck 

rache, filange - mince 

rache - extricate 

rache - snatch 

rad, gòlf, bè - bay 

rad - clothes 

rad - clothing 

rad - garment 

radi - radish 

radyatè - radiator 

radyo - radio 

radyografi - x-ray 

rafal - gust 

rafle - scrape v 

rafredi - chill v 

raj - rage 

raje - backwoods 

raje, rak - bush 

raje - weed 

rak, brak - acrid 

rak - bush 

rakbwa - forest 

rakomode - mend 

rakomode - mend v 

rakomode - patch v 

rakonte, relate - relate v 

rakonte, di - tell 

rakonte - narrate 

rale soti - withdraw v 

rale, jemi - moan 

rale, tire - pull 

rale - draw 

rale - extract v 

rale - stretch v 

rale - take out 

rale - zoom 

raman - rarely 

rame - row v 

ran - row n 

randevou - appointment 

ranfòse - reenforce 

ranje, òganize - arrange 

ranje, repare - repair 

ranje - fix 

rankontre, kontre ak, fè konesans - meet v 

rankontre, reyini, koud - join 

rankout - meet n 

ranmase, pran, (something up) kanpe - pick v 

ranmase, trouve - acquire 

ranmase - fork v 

ranmase - gather 

ranmi, gwonde - roar v 

rann kont - find out 

rann kont - ascertain 

rann souf, egzale - exhale 

rann kont - ascertain 

rann, tradui (lang) - render 

ranni - howl 

ranpe, glise - creep v 

ranpe - crawl 

ranpli, akonpli - fulfill 

ransè, voryen - buffoon 

ranse - dawdle 

ranson - ransom 

rantre - accede 

rantre - access 

rantre - access (v)

rantre - get back 

rantre - go in 

ranvwaye - defer 

ranvwaye - dismiss 

ranvwaye - expel 

ranyon - rag 

ranyon - shabby 

rape - rasp v 

rapè - report 

rapid, vit - rapid 

rapid - fast 

rapid - prompt 

rapid - quick 

rapid - swift 

raple, fè sonje - remind 

raproche - close adj

rapyese , rakomode - mend v 

ras kabrit - inbred 

ras, rasmoun - race (species) n 

rasanble, kolekte - collect 

rasanble - accumulate 

rasanble - congregate 

rasanbleman - gathering 

rasin - root 

rasire - reassure 

rasmoun - race (species) n 

rasyon - ration 

rat - rat 

rate - fail 

ravaj - ravage n 

ravaje - ravage v 

ravèt - roach 

ravin, twou - ditch 

ravin - ravine 

rayi - abhor 

rayi - detest 

rayi - hate (v)

rayisman, (v) rayi - hate 

raz, penitan - boring 

raz - bore adj

raz - vague 

razè - broke 

raze - shave 

razwa - razor 

razya - raid 

razya - raid n 

rebèl - rebellious 

rebelyon - rebellion 

rebò - brim 

rechaje - boost 

rechèch - research 

recho - stove 

rèd, san pitye - callous 

rèd, rijid, sèk - rigid 

rèd - tense adj

rèd - tough 

redui, amensi - reduce 

refere - refer v 

refigye - refugee 

refize, rejete - reject v 

refize, bese - decline 

refize - refuse v 

reflechi, panse, kwè - think 

reflechi, debat - deliberate v 

reflechi - ponder 

reflechi - reason v 

refòm - reform v.

refren - chant n 

rega (v) gade - look 

rega, koutje - regard n 

règ - rule n 

regle - take care of 

regrèt - sorry v 

regrete - regret v 

reinyon - meeting 

reisi - succeed 

rejè - reject n 

rejete - reject v 

rejwenn - recover 

rejwi, benefisye - enjoy 

rejyon, zòn - region 

rejyon - zone 

reklam, piblisite - advertisement 

reklamasyon - claim n 

reklame - reclaim 

rekòlt - crop 

rekòlte - harvest

rekomandasyon - recommendation 

rekòmande - recommend 

rekòmande - urge 

rekomanse - recommence v 

rekonesans - gratitude 

rekonfòte - comfrot v 

rekoni - known 

rekonpans - reward n 

rekonpanse - reward v 

rekreyasyon - recess n 

rekrite - enroll 

relasyon - relation 

relate - relate v 

rele fò - shout v 

rele sou - rebuke 

rele, kriye - yell 

rele nan 555 - 5555 - call 555-5555 

rele - call v 

relijye - religious 

relijyez, mamè, chèsè - nun 

relye - link (v)

rem tay - waist 

remak - remark n 

remake - reamrk v 

remèd, tretman - cure n 

remèd - remedy n 

remèt, rann, tradui (lang) - render 

remèt - remit 

remèt - submit 

remò - remorse 

remonte, rechaje - boost 

ren - kidney 

rèn - queen 

renmen - like v.

rennen, frennen, kontrenn - constain v 

rense - rinse 

renye - deny 

repa - meal 

repare - repair 

repase - review v 

repati, lote - allot 

repete, fò - prominent 

repete - repeat v 

repitasyon - reputation 

repo - rest n 

reponn - answer v 

reponn - reply v.

reponn - respond 

repons - answer n 

repons - response 

repoze, rete - rest v 

repran, rejwenn - recover 

repran - take back 

represyon - repression 

reprezantatif - representative n.

reprezante - represent v.

reprimande, rele sou - rebuke 

reprimande, chatye, joure - castigate v 

reprimande - punish 

reprimande - scold 

reprize - darn v 

repwodiksyon - reproduction 

rès, repo - rest n 

resan, ajou - up-to-date 

resan - recent 

resèpsyon - reception 

resevwa - receive 

resi, egzak - precise 

residans - residence 

resipwòk - mutual 

resite - recite v.

resò, sous - spring 

resous - resource 

respè - respect n 

respekte - abide 

respekte - respect v 

respekte - venerate 

respire - breathe 

responsab - responsible 

responsabilite - responsibility 

restan - remain n 

restan, rès, repo - rest n 

restavèk, bòn - servant 

restavèk - domestic n 

restavèk - maid 

restoran - restaurant 

restrenn - restrict 

retade - delay 

retade - postpone 

rete, stòp - cease 

rete - live 

rete - remain v 

rete - rest v 

rete - stay

rete - stop 

retire, rale soti - withdraw v 

retire, wete - remove 

retire, pouse soti - eject 

retire - exclude 

retire - exclude 

retounen - return 

retresi - shrink 

rèv - dream 

revandike - assert 

revanj - revenge 

revann - resell v.

 reve - dream v 

revele, devwale, gaye - reveal 

reversebacon - back

revèy, lòlàj - clock 

reveye, eksite - arouse 

reveye - awake adj

reveye - rouse 

reveye - wake v 

revi, revisyon - review 

revisyon - review 

revize - revise v 

revoke - fire v 

revoke - impeach 

revoke - impeach 

revolvè, kanno - gun 

reyalite - reality 

reyalizasyon - attainment 

reyalize, reyisi, akonpli - achieve 

reyalize - realize 

reyèl, tout bon - real 

reyini, koud - join 

reyini, rasanble - congregate 

reyini, koud - join 

reyini - convene 

reyini - convene 

reyisi, akonpli - achieve 

reyisi - prosper 

reyisi - prosper 

reyon - beam 

reyon - ray 

rezaj - omen 

rezen - grape 

rezève - reserved 

rezilta - outcome 

rezilta - result 

reziste, sipòte - withstand v 

reziste - resist 

rezon - cause 

rezon - reason n 

rezonab - reasonable 

rezone, reflechi - reason v 

rezone - clang v 

rezoud, solisyone - solve 

ri jòn - grin 

ri anbachal - chuckle 

ri, lari - street 

ri - laugh 

riban , (v) gade - loop 

riban - band 

riban - ribbon 

rich - rich 

richès, fòtin - fortune 

rid - wrinkle n 

ridikil - ridicule v 

rido - curtain 

rijid, sèk - rigid 

rilaks, detann - relax 

ripya, kras - stingy 

riral - rural 

risk, istwa dròl - adventure 

riske - venture v.

rivaj - coast n 

rive - attain 

rive - attain 

rive, reyisi - prosper 

rive, reyisi - prosper 

rive, pase - occur 

rive, pase - happen 

rive, jwenn - reach v 

rive - arrive 

rive - befall 

rivyè, flèv, dlo, larivyè - river 

rivyè - creek 

rivyè - stream 

rize, abil - crafty adj

rize, sounwa - sly 

rize - astute 

rize, koken - artful 

ro - tall 

ròb - dress n 

ròb - gown 

ròch, galèt - rock 

ròch - stone 

rode - prowl v 

ròl - cast n 

ròl - quaint 

roma - lobster 

roman - novel 

romans - romance 

ron, ansèk - circular 

ron - round adj

ronbe - wane v 

ronfle - snore v 

ronje, ran - row n 

ronm - rum 

ront, dezonè - shame n 

ront - ashamed 

ront - blush 

ront - blush 

rote, vomi - belch 

rou, fant - cavity 

rou - wheel 

rouj - red 

rouji, ront - blush 

roule - roll v 

roulo - roll n 

rousi, boule - scorch 

rout - road 

rout - route n 

routine - routine 

rouy - rust n 

rouye - corrode 

rouye - rust v 

rouye - rusty 

roz - pink 

roz - rose 

ruin - ruin n 

ruine - ruin v 

Ssa tout fason - anyway 

sab - sand 

sachè - bag 

safrete - gluttony 

saj - wise 

sak - sack n 

sakrifis - sacrifice n 

sakrifye - sacrifice v 

sal resèpsyon - reception room 

sal - dirty 

sal - filthy 

sal - soil v 

salad - salad 

salè, peròl - wage n 

salè - income

salè - salary 

salitasyon - greeting 

salte - dirt 

salte - grime 

salye, voye yon kout chapo - salute v 

salye - greet v 

samdi - Saturday 

san pitye - callous 

san pitye - callous 

san souf - breathless 

san, deyò - without 

san konesans - unconscious 

san limit - boundless

san limit -bountiful 

san - blood 

san - hundred 

sanble, genlè menm - similar 

sanble - appear 

sanble - resemble v.

sanble - seem 

sandriye - ashtray 

sandwich - sandwich 

sanisfè - content adj

sann - cinder 

sanp - magic 

sans - meaning 

sans - sense 

sansasyonalis - sensational 

sansasyonalize - sensationalize v.

sansi, vantouz - leech 

sansib - sensible 

sansib - tender adj

sant, orè - scent 

sante, lasante - health 

santi move - reek v 

santi, pran odè, pran sant - smell v 

santi - feel 

santiman - feeling 

santral - central 

santral - main 

santralizasyon - centralization 

sanzatann - freak 

sanzatann - suddenly 

sanzave - ragamuffin 

satire, boure - saturate 

satistè - satisfy v 

sauit - sequel 

savann, plato - valley 

save - knowledge 

savon - soap n 

savonnen - soap v 

se byen - OK 

sè tè youn fwa - once upon a time 

sè - sister 

sechrès - drought 

sede, bay legen - cede 

sedui - seduce 

segonde - assist 

segonn - second (time) 

sèjèy - coffin 

sèjousi - nowadays 

sèk - circle 

sèk - crisp 

sèk - dry 

sèk - rigid 

sekans - sequence 

sekirite - security 

sekrè - secret n 

sekrite - secretary 

sèks - sex 

sèl, annik - only 

sèl, pou kont-(pron.) - alone 

sèl - lone 

sèl - salt 

sele - seal v 

selebre, fete - celebrate 

seleksyone, chwazi - select 

selibatè - bachelor 

selibatè, grenn - single 

sèlman - mere adj

sèlman, sèl, annik - only 

selon lizaj - usual 

sèman - oath 

sèmante - swear 

semèn, senmenn - week 

sena, lachanm - senate 

sen - breast 

sen - holy 

sendika - union 

senk - five adj

senkant - fifty 

senkyèm - fifth 

senmenn - week 

senp - simple 

sensè - sincere 

senti, sentiron - belt 

sentiron - belt 

sentiwon - sash 

senyen - bleed 

separe, pataje - share 

separe, detache - apart 

separe tè - parcel v 

separe - break v.

separe - break 

separe - separate adj

separe - separate v 

separe - separately 

separe - split v 

sepedan, poutan, epoutan - however 

septanm - September 

sere, foure - hide 

sere, ponyen - clench v 

sere, foure, etenn - put 

sere, foure - hide v.

sere - keep 

sere - tighten 

seremoni, degre - ritual 

sereng - syringe 

sereyal - cereal 

seri - series 

seriz - cherry 

serye - serious 

serye - vital 

sèt - seven 

sètadi - that is to say 

sètaprèmidi - this afternoon 

sèten, siswafè, si - certain 

sèten, si, asire - sure 

sètènman - certainly 

sètifika - certificate 

sètifye - certify 

sevè - severe 

sèvi ak - have use for 

sèvi - serve 

sèvis - service 

sèvo, tèt - brain 

sèvolan , kap - kite 

sevre - wean 

sèvyèt - napkin 

sèvyèt - towel 

sezi, pantan - startle 

sezi - be suprised 

sezi - seize 

sezi - shocked 

shè, sheri - dear 

sheri - dear 

shofe, anime - brisk 

si, asire - sure 

si - certain 

si - if 

si - sour 

sibi - undergo 

sid, nansid - south 

sifizan - adequate 

sifizan - ample 

siflèt - whistle n 

sigarèt - cigarette 

sijè - subject 

sijere - suggest v 

sijesyon - suggestion 

sik - sugar 

sikisal - outlet 

siklòn - hurricane 

sikoloji - psychology 

sikolojik - psychological 

sikolojikman - psychologically 

sikonstans - circumstance 

sikre - sweet 

siksè - success 

silab - syllable 

silans - hush 

silans - silence 

silèks - flint 

silvouple!, souple! - please! 

siman - concrete n 

siman - surely 

simen - sew (seeds) 

simen - sow v 

simityè - cemetery 

sinema - cinema 

sinonim - byword 

siperyè - superior 

sipevize - supervise 

sipliye - beg 

sipliye - beseech 

sipliye - yearn 

sipò - aid 

sipò - aid n 

sipòte, soutni - support v 

sipòte - shoulder v 

sipòte - withstand v 

sipoze - allude 

sipoze - assume 

sipoze - suppose v 

sipoziyon - allusion 

siprann - astonish 

siprèm - supreme 

sipriz - surprise n 

sirèt, bonbon - candy 

sirèt - confectionery n 

sirk - circus 
sirote - sip v 

siryen - Syrian 

sis - six 

sisid - suicide n 

siside - suicide (commit ...) v 

sispann, rete, stòp - cease 

sispann - adjourn 

sispann - stop (doing something)

sispann - suspend 

sispèk - suspicous 

sispèk - suspect adj

sispekte - suspect v 

sistans, (v) ede - help 

sistèm - system 

siswafè, si - certain 

sitadèl - citadel 

sitèlman, otan - so 

sitiyasyon - situation 

sitron - lemon 

sitwayen - citizen 

siveye, veye - watch v 

siveye - guard (v)

siveye - guard 

siveye - watch for 

sivik - civic 

sivil - civil 

siviv, chape - survive 

sivoke - suffocate 

siwo - honey 

siy, pankat - sign n 

siyati - signature 

siye - wipe 

siyen - sign v 

siyifikasyon, sans - meaning 

sizle, skilte - carve 

sizo - scissors 

skarabe - beetle 

skilte - carve 

skò - score n 

sò, destine - fate 

sòf, eksepte - barring prep. 

sòf - except 

sokoup - saucer 

solajman, alemye - relief n 

solanèl - solemn 

solda - soldier 

sole - sun 

solèy, sole - sun 

solèy - sunflower 

solid - firm adj

solid - solid 

solisyon, tranpe - solution n 

solisyone - solve 

somè - peak 

somon - salmon 

son - sound 

sonje - remember 

sonm - dreary 

sonm - somber 

sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

sonnen, rezone - clang v 

sonnen - ring v.

sonnen - sound v.

sòs - gravy 

sòs - sauce 

sosis - sausage 

sosyal - social 

sòsyè - witch 

sòsye - wizard 

sosyete, lasosyete - society n 

sòt - stupidity 

sòti - go out 

soti - protrude 

sotu - leave 

sou kote - mistress 

sou la men - handy adv

sou kote - aside 

sou kiviv, eveye - alert adj

sou, sous - on top of 

sou - drunk 

sou - of (about a topic) 

sou - on (a topic) 

soud - deaf 

souf - breath 

souf - puff n 

soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

souflè - fan v 

soufle - puff v 

souflete - slap v 

soufri - ail 

soufri - suffer v 

souke - shake v 

souke tèt - nod 

soulaje, swaye - remedy v 

soulaje, diminye - allay 

soulye - shoe 

soumèt, remèt - submit 

sounwa - sly 

soup, lasoup - soup 

soupi - sight 

soupl - gentle 

souple! - please! 

souri - smile v 

sourit - mouse 

sous, pasdlo, ti rivyè - brook 

sous - spring 

sous, piu - well n 

sous - on top of 

sousdlo, rivyè - stream 

souse, tete - suck v 

sousi - brow 

sousi - eyebrow 

souskri - subscribe v 

sousòl - basement 

soutèt - above 

soutèt - atop 

soutèt - up 

soutni, kenbe - contend v 

soutni - collaborate v 

soutni - support v 

souvan - frequent 

souvan - often 

souvni - souvenir 

sovaj - brute 

sovaj - brute adj

sovaj - wild 

sove, chape, pati - escape 

sove, mawon - evade 

sovè, lesovè - savior 

sove - save 

sovyetik - soviet 

spektak, program - spectacle 

spesifik - peculiar 

splandid - slendid 

stasyon - station 

stat - start 

steril - barren 

stop - stop n 

stòp - cease 

strik - strict 

sue, swe - sweat 

suèl, paradi - heaven 

suiv - follow 

suiv - track v 

suspisyon - suspicion 

swa, dous - sleek 

swa - evening 

swa - silk 

swadandis - seventy 

swanye cure - cure v 

swanye - care v 

sware, swa - evening 

swasant - sixty 

swaye - remedy v 

swè - perspiration 

swe - sweat 

swèf - thirst 

swèf - thirsty 

swen - care n 

swete - wish v 

switch - switch n 

syans - science 

syantifik - scientific 

syèk - century 

syèl - sky 

Ttab, tablo - table 

tabli, (liquid) poze, - settle v 

tablo ki anda - table below 

tablo peryodik - periodic table 

tablo - painting 

taboure - stool 

tach - spot 

tach - blot 

tach - dot 

tach - mark 

tach - mark n 

tache, mare - fasten 

tache, kole - attach 

tache, kole, ajoute - append 

tache - pin v 

taks - duty 

taks - tax n 

taksi - cab 

talan - knack 

talan - skill 

talè - soon 

talon - heel 

tan - time (general)

tan - weather 

tandiske - whereas 

tandiske - while 

tank - as long as 

tankou, kon - like 

tankou, menm, parèy - alike 

tankou, otan, kom, menm ak - as 

tann, sansib - tender adj

tann, alatant - expect 

tann - wait 

tanp - temple 

tanperaman - temper n 

tanpèt - tempest 

tanpete - rave v 

tanpon - seal n 

tanporè - temporary 

tanpri - please v 

tansmèt - convey 

tansyon - stress 

tansyon - tension 

tant, matant - aunt 

tant - tent 

tantataif - attempt 

tantataif - attempt n 

tante, pran hans - attempt v 

tante - tempt 

tape - tap v 

tapi - carpet 

tat - pie 

tate, tripote - finger v 

tavhe, mare, uni - bind 

tcheke, rann kont - ascertain 

tcheke - gauge (v)

tcheke - gauge (v)

tchwi - leather 

tè glèz, ajil - clay 

tè, teren - land 

tè - earth 

tè - ground 

te - tea 

teat - theater 

teknik - technical 

teknoloji - technology 

tèl - such 

telefonn - telephone 

telegram - cable 

 televisyon - television 

tèlke - such as 

tèlman - such a way 

tèm - term 

temerè - bold 

temwen - witness n 

tenbre - stamp v 

tenèb - gloom 

tenm - stamp n 

teori - theory 

tep - tape v 

tep - tape recorder n 

tèp - tip 

teren, tè - ground 

teren, jaden - field 

teren - land 

teren - plot (of land) n 

terib - fierce 

terib - terrible 

terifyan - appalling 

terifyan - awful 

terifye - appall 

tès, egzamen - test n 

teste - test v.

tèt, kò - self 

tèt, somè - peak 

tèt klè - lucid 

tèt kay, twakay - roof 

tèt, (v) dirije - head 

tèt klè - lucid 

tèt - brain 

tèt - top 

tètchaje - disarray 

tete, sen - breast 

tete, pwatrin - bosom 

tete - suck v 

tètfèmal - headache 

ti bèf - calf 

ti gason - boy 

ti rivyè - brook 

ti galope - center n 

tif, vyèj - virgin 

tifi, djal - girl 

tifi - chaste adj

tifi - daughter 

tikè, biye - ticket 

tilitili (franse) - speaking, a way of speaking fooling some one into thinking you speak French

timid, kazwèl - timid 

timid - shy 

timoun - baby 

timoun - child 

timoun - kid 

tinedjè - teenager 

tinen - dwarf 

tirè - hyphen 

tire - milk v 

tire - pull 

tire - shoot v 

tise, mare - weave v 

tit - title 

titile - chancel v 

tiyo - pipe n 

tizan - embers 

to - rate n 

tobe-leve - on and off 

tòch - torch 

tòchonnen - trash v 

tòde, tòdye - wring v 

tòde - twist v 

tòdye - wring v 

Toma - Thomas 

tomat - tomato 

tonbe - fall v.

tonbe - start v (doing something) 

tonen - thunder v.

tonm - tomb 

tonnèl - shelter n 

tonton, monnonk - uncle 

Tonton Nwèl - Santa Claus 

toro - bull 

total - amount 

total - total 

tòti - tortoise 

tou patou - anywhere (at all) 

tou, ositou - also 

tou dwat - straight ahead 

tou, trò - too 

tou - quite 

toubiyon - whirl 

touche, trouble - affect 

touche, manyen - touch v 

touche, okipe - handle (v)

touche, okipe - handle 

touf - clump n 

toufe - choke n 

toufe - quash 

toufe - quash 

toufe - smother 

toufe - strangle 

toujou - still 

toujou - yet 

toulede - both 

toulejou - daily 

toumante, anbete - tease 

tounen, vire - turn 

tounen, retounen - return 

tounen - become 

tounen - sour (milk) v 

tounen - trip n 

toupit - slightly 

toupiti - tiny 

toupre, akote, pre - near 

touris - tourist 

tous - cough n 

touse - cough v 

touswit, imedyatman - immediately 

tout bon - real 

tout moun - everybody 

tout lèzòt - all the others 

tout - all 

tout - entire 

tout - whole 

toutouni - bare 

toutouni - naked 

toutouni - nude 

touye - kill 

tradisyonelman - traditionally 

tradui (lang) - render 

tradui - translate 

trafik - traffic 

traka, nwi - bother 

traka, nwi - bother 

traka - worry n 

trakase - worry v 

tranble (fredi) - shiver v 

tranble - tremble 

tranbleman tè - quake 

tranch - slice n 

tranche, koupe - chop v 

trangle, toufe - smother 

trangle, toufe - strangle 

trankil - placid 

trankil - quiet 

tranpe, (thirst) koupe swaf - quench 

tranpe - quench

tranpe - soak v 

tranpe - solution n 

transfè - transfer n 

transfere - transfer v 

transparan, nèt - clear adj

transpètranspòtasyon - transportation 

trant - thirty 

trape, kenbe - catch 

trape, kenbe - catch v 

tras - trace n 

trase - sketch v 

trase - trace v 

travay - task 

travay - labor 

travay - work 

travay di, trimen - toil v 

travay - job 

travayè - worker 

travèse, kwaze - cross v 

trayi - betray 

trè, bien - very (much), 

tren - train 

trening - training 

trenke - chink v 

trennen - drag 

trennen - lug 

très - lock (of hair) 

très - plait n 

très - tress 

tresayi - flinch 

tresayi - flinch v 

trese, kòde - plait v 

trèt - traitor 

trete an zanmi - befriend 

trete - treat v 

tretman - cure

tretman - cure n 

trèz - thirteen 

trezò - treasure 

tribinal, lakou - court 

trignometri - trigonometry 

trikote - knit 

trimen - toil v 

tripotay - gossip 

tripote - finger v 

tripote - finger 

tris, sonm - dreary 

tris, pa kontan - unhappy 

tris - sad 

tristès - sadness 

trò - too 

tròk, v tròke - barter 

tròke - barter v

tronpe - beguile 

tronpe - cheat v 

trote - center v 

troub - trouble 

trouble - affect 

trouble - trouble 

trouble - upset 

troup, bann - flock 

trouve - acquire 

trwazyèm - third 

tuiye, touye - kill 

twa pye - yard (3 feet) 

twa - three 

twakay - roof 

twal - canvas n 

twal - cloth 

twalèt - bathroom 

twòk, echanj - exchange n 

twompe, woule - fool v 

twou nen, narin - nostril 

twou - ditch 

twou - hole 

tyèd - warm 

tyèmondis - world, third 

Uui, tchwi - leather 

uit - eight 

uni - bind 

uveyans - custody 

Vva - will v 

vach - cow 

vag - wave n 

vag, raz - vague 

vag - lax 

vakabon, voryen, avadra - vagabond n 

vakabon, vòlè - rogue 

vakabon - naughty 

vakans - vacation 

valab - valuable 

vale - gulp (v)

vale - swallow v 

valè - value 

valè - worth 

valid - valid 

valiz - suitcase 

valiz - valise 

valv - valve 

valye - estimate 

valye - estimate v 

van, move tan, loraj - storm 

van - wind n 

vandredi - Friday 

vaniy - vanilla 

vanje - avenge 

vann - sell 

vann - vend 

vansèyman - information 

vant, anbativant, lestomak - stomach 

vant - belly 

vante, fè djòlè - brag 

vante (the wind ...s) - blow 

vante (the wind ...s) - blow v.

vante - boast 

vantilatè - fan n 

vantouz - leech 

vantouz - leech 

vanyan - valiant 

vapè - fume 

vapè - steam 

vapè - vapor 

varyasyon - variation 

varye - vary n.

vast - vast 

Vatikan - Vatican 

vè - glass 

vè - green 

vè - toward 

vè - verse 

vè - worm 

vèf - widower 

vèmin - vermin 

ven - twenty 

venere, respekte - venerate 

vèni - varnish adj

vèni - varnish v.

venk, genyen - vanquish 

venk - defeat v 

venk - defeat 

verifye - audit 

verifye - check v 

verifye - proof v 

verite - fact 

verite - truth 

vès - cardigan 

vèsyon - version 

vèt, vè - green 

vètikal - erect adj

vètikal - erect 

vètikal - verticle 

vèv - widow 

veye - wake n 

veye - watch v 

vi - life 

vid, blan - blank 

vid - empty adj

vide - empty v 

vide - flush c

vide - pour 

vijilans - vigilance 

viktim - victim 

viktwa - victory 

vil, lavil - town 

vil, lavil - city 

vilaj - village 

vin anvan - precede 

vinèg - vinegar 

vini, tounen - become 

vini - come 

vire - spin 

vire - turn 

vis, mani - vice 

visa - visa 

visle - corrupt 

visye, voras, gouman - greedy 

vit, rapid - fast 

vit, vè - glass 

vit, rapid - quick 

vit - quickly 

vit - rapid 

vital, serye - vital 

vitès - speed 

viv, abite, rete - live 

vivan - alive 

vivan - living 

vize - aim v 

vize - target v 

vizyon - vision 

vklere - polish v 

vle di - mean v.

vle, anvi - want 

vle - desire v 

vlope - envelope v 

vlope - wrap 

vokabilè - vocabulary 

vòl (avyon) - flight 

volan - steering wheel 

vole, tronpe - cheat v 

vole, vòlè - rob 

vole, vòlè - steal 

vòlè, kanbriyolè - burglar 

vòlè, visye, voras, gouman - greedy 

vòlè - crook 

vole - fly v 

vole - jump 

vòlè - robber 

vòlè - rogue 

vòlè - steal 

vòlè - thief 

volim - volume 

volontè - volunteer 

volunte - will n 

vomi - belch 

vomi - puke v 

vomi - vomit n 

voras, gouman - greedy 

voryen, avadra - vagabond n 

voryen - buffoon 

voryen - buffoon 

vòt, eleksyon - poll n 

vòt - vote n 

vote - vote v 

voudou - vodou     

voye yon kout chapo - salute v 

voye, lage - throw 

voye jete - fling v 

voye - broadcast v.

voye - broadcast 

voye - cast 

voye - cast v 

voye - ejaculate v 

voye - send 

voye - sling v 

vre - true 

vrèman - really 

vrèman - truly 

vwa - voice n 

vwala - there it is 

vwal - sail n 

vwati - car 

vwayaj, liny, tounen - trip n 

vwayaj - journey 

vwayaj - travel n 

vwayaj - voyage 

vwayaje - travel v 

vwazen - neighbor 

vyann bèf - beef 

vyann, chè - meat 

vyann, chè - flesh 

vyann kri - rare n 

vye, aje - old 

vye - aged 

vye - ancient 

vyèj - virgin 

vyèyfi - spinster 

vyeyi - age v 

vyolasyon - violation 

vyole, dezobeyi - violate 

vyole - rape v 

vyole - ravish v 

vyolèt - violet 

Wwa - king 

waf - wharf 

waf - harbor 

wè - see 

wè - witness v 

wèl - role 

wete - remove 

wi - yes 

wiski - whisky 

wntelijans, konprann - wit 

wo, elve, apik - high 

wont - disgrace 

wotè - height 

wou - hoe 

woule - fool v 

woule - fool 

woup, (v) gwoupe - group 

Yyè - yesterday 

yo - they 

yòd - iodine 

yon moun - somebody 

yon sèl fwa - once 

youn, en - one 

youn lòt - another 

youn kat je nwwa - sunglasses 

youn lòt - another 

youn - a, an 

Zzaboka - avocado 

zak, aktè - act n 

zam - weapon 

zandolit - lizard 

zangi - eel 

zanmi, patnè - chum 

zanmi - acquaintance 

zanmi - friend 

zannimo, bèt, animo - animal 

zanno - earring 

Zantiy - Antilles 

zantray - entrails 

zantray - gut 

zariyen - spider 

zaviron - oar 

ze - caviar 

ze - egg 

zèb - grass 

zèb - hay 

zegi, egui - needle 

zeklè, eklè - lightning 

zèl - wing 

zen, (v) kwoke - hook 

zenk - zinc 

zenofobi - xenophobia

zepeng - pin n 

zepis - herb 

zepis - spice 

zepòl - shoulder n 

zero - zero

Zetazini - United States 

zetwal - star 

zèv - charity 

zigzage - zigzag (v)

zile - island 

zilofòn - xylophone 

zip, (v) zipe - zip

zipe - zip (v)

zo - bone 

zokòt - rib 

zòn, rejyon - zone 

zòn - region 

zonbi - ghost 

zongle, koupe, kase boujon - nip 

zongle - pinch v 

zonyon - onion 

zoranj - orange 

zòrèy - ear 

zorye - pillow 

zòtèy - toe 

zou - zoo 

zouti - tool 

zuit - oyster 

zwa - goose 

zwazo - bird 

zye - eye